Ny prognos från Migrationsverket - något färre asylsökande och inskrivna i mottagningssystemet men fortsatt långa väntetider

2004-10-25

Migrationsverkets verksamhets- och utgiftsprognos för 2004 - 2006 visar på en viss minskning av antalet asylsökande de kommande åren. Antalet asylsökande under 2004 beräknas bli 24 000 respektive 22 000 år 2005. Antalet inskrivna i mottagningssystemet beräknas också minska något, från för närvarande cirka 40 000 till mellan 33 - 35 000 år 2005.

Den genomsnittliga vistelsetiden har ökat med 21 dagar jämfört med föregående prognos; drygyt 57 procent hade en vistelsetid över ett år. Av de inskrivna hade 16 700 personer ett öppet grundärende hos Migrationsverket, 11 700 ett öppet överklagande hos Utlänningsnämnden och drygt 8 000 personer lagakraftvunnet avvisningsbeslut. I synnerhet de senare kategorierna har ökat: en minskad bifallsandel hos Migrationsverket genererar fler överklaganden, en allt osäkrare situation i vissa länder försvårar ett återvändande.
 
Fördelningen egen- respektive anläggningboende är 50/50. Avskaffandet av bostadsersättningen i eget boende förväntas inte ha några effekter när det gäller sökandes val av boende, enligt Migrationsverket.
 
NTG-asyls kommentar:
Det höga antalet lagakraftvunna avvisningsbeslut, som inte kan verkställas, innebär att situationen för stora grupper av asylsökande i Sverige allt mer kommer att likna den i andra medlemsstater, t ex Tyskland. I det tyska systemet med asylsökande i s k Duldung tvingas ett stort antal människor leva under ytterst osäkra villkor, utan möjlighet till arbete eller rimlig försörjning. För projektverksamheten i Equal och Europeiska flyktingfonden innebär den uppkomna situationen att hänsyn måste tas till dessa delvis nya målgrupper och insatserna bli mer flexibla.