Sjunde ramprogrammet (FP7)

Sjunde ramprogrammet (FP7) 2007-2013
EU:s sjunde ramprogram ger bland annat stöd till forskningsinfrastruktur och stöd till forskarlag som konkurrerar på europeisk nivå. Programmet är uppdelat i fyra huvudområden, Samarbete (Cooperation), Idéer (Ideas), Människor (People) och Kapacitet (Capacities). Huvuddelen av budgeten ligger inom tio tematiska områden som återfinns i delen Samarbete. Ett av dessa är Samhällsvetenskap/humaniora (SVH).

Under FP7 ska EU:s forskning inom samhällsvetenskap och humaniora studera och leverera svar på frågor vad gäller demografiska förändringar och livskvalitet, utbildning och sysselsättning med hänsyn till de aktuella ekonomiska trenderna, globala länkar mellan kunskapsområden och kunskapsöverföring, välbefinnande i demokratier och politiskt deltagande samt kulturell mångfald och värderingar. Totalt 610 miljoner euro har avsatts för ändamålet för åren 2007-2013.  

Det sjunde ramprogrammet föregicks av det Sjätte ramprogrammet

I Sverige är Enheten för europaprogrammen på den statliga myndigheten Vinnova nationell kontaktpunkt som informerar om programmet. Dessutom finns regionala kontaktpersoner som informerar om det sjunde ramprogrammet i sina regioner. Utlysningar sker på EU-nivå, via kommissionen.


AKTUELLT!

Nya utlysningar i Marie Curie-programmet

Delprogrammet "People" inom Marie Curie skall stärka enskilda forskare i deras karriärutveckling genom breddad excellent forskning inom både industri och akademi. De skall också stimulera ett stärkt och långsiktigt internationellt samarbete mellan EU och tredjeland. Marie Curie-insatserna förutsätter en mobilitet mellan länder, men forskares rörlighet är inte enbart nyckeln till forskares karriärutveckling utan också avgörande för att kunskap sprids mellan länder och sektorer.

Läs mer på Vinnovas hemsida

Läs mer på Cordis och ladda ner material om programmet