EU-kommissionens handlingsplan för genomförande av Haag-programmet antagen

2005-08-22

Den tidigare aviserade handlingsplanen för genomförande av Haagprogrammet har nu antagits. I planen, som innehåller ett brett spektrum av åtgärder inom aktuella ansvarsområdena för DG Rättvisa, frihet och säkerhet (alltifrån bekämpande av narkotika till samarbete inom civilrätten), finns flera angelägna aktiviteter inom asyl-, flykting- och integrationspolitiken för de närmaste fem åren.

En av de viktigaste insatserna är utökningen och förstärkningen av den Europeiska flyktingfonden, som nu kommer att ingå i ramprogrammet ”Solidarity and Management of Migration Flows”. Uppföljning och utvärdering - och i tillämpliga delar fullföljande - av det gemensamma europeiska asylsystemet är andra centrala komponenter i handlingsplanen. En uppföljning av det s k mottagandedirektivet kommer att ske under året och avrapporteras bl a i samband med den av ETG-asyl (europeiska temagruppen asyl inom Equal) och EU-kommissionen anordnade konferensen i Sverige hösten 2006.

Integrationsfrågorna ges hög prioritet; bland annat lanseras en europeisk hemsida om integration under 2006, en ny upplaga av European Handbook on Integration publiceras och Kommissionen ger ut ett meddelande om en gemensam europeisk integrationspolitik, A European framework for integration.

Andra viktiga insatser rör bland annat återvändande och återvandring; här lanseras ett nytt program och gemensamma normer/standards för hantering av återvändande samt en rad åtgärder för att motverka illegal/irreguljär invandring, inklusive insatser för att bekämpa den informella sektorn.

Det av Tema asyl tidigare presenterade Europeiska migrationsnätverket kommer att förstärkas; vilka åtgärder som kommer att vidtas framgår i en rapport (Green Paper) om nätverkets framtida struktur och uppgift som presenteras under 2006. Redan nu skall medlemsstaterna leverera årliga rapporter om migration och asylsökande; vidare föreslås att ett Europeiskt center för uppföljning av migration etableras. Ett Meddelande från Kommissionen om en ny struktur för samarbete mellan medlemsstaternas nationella asylsystem/myndigheter publiceras under 2006 och blir därmed ett steg i riktning mot inrättandet av det gemensamma europeiska ”asylkontoret”.