Europeisk handbok för integration

2004-11-23

I juni 2003 publicerade EU-kommissionen ett Meddelande om Invandring, integration och sysselsättning. Meddelandet var det första steget för att utveckla en gemensam europeisk policy och strategi på integrationsområdet. I september 2004 redovisades den första rapporten om utvecklingen i medlemsstaterna sedan Meddelandet och nu lanseras En europeisk handbok för integration, ett av de första konkreta resultaten av integrationspolicyn.

Handboken innehåller en rad goda exempel på integrationsinsatser, arbetssätt och metoder samt förslag på åtgärder och policy för ett fortsatt, gemensamt arbete på området. Vikten av frivilligorganisationernas roll i integrationsarbetet betonas. Ett särskilt kapitel ägnas frågan om uppföljning och utvärdering samt användningen av indikatorer för att mäta integrationsprocesser/effekten av åtgärder.

  
Europeiskt migrationsnätverk -  inte bara statistik
Under 2004 har medlemsstaterna etablerat s k kontaktpunkter för integration, efter modell från de redan existerande nationella kontaktpunkterna för migrationsfrågor (i Sverige SCB tillsammans med Migrationsverket och Integrationsverket). Kontaktpunkterna skall bland annat leverera data och analyser till det europeiska migrationsnätverket (European Migration Network) respektive ett motsvarande nätverk på integrationsområdet. Nationell kontaktpunkt i Sverige inom integrationsområdet är för närvarande Justitiedepartementet.

Det europeiska migrationsnätverket (EMN) etablerades 2001 i syfte att
utveckla statistik över och analyser av situationen på migrationsområdet i
medlemsstaterna och EU.  

Arbetet i det europeiska migrationsnätverket är nu inne i ett intressant
skede. Från att tidigare i huvudsak handlat om att leverera statistik till nätverket, skall de nationella kontaktpunkterna nu i allt högre grad arbeta med analyser av utvecklingen och forskning på asyl-, migrations- och integrationsområdet. Inom en snar framtid skall också sammanställt material, analyser och forskningsresultat finnas tillgängligt för en bredare publik. Nya aktörer, frivilligorganisationer, forskare och myndigheter skall på olika sätt kopplas till nätverket och de nationella kontaktpunkterna. Flera angelägna forskningsområden återfinns också i årsprogrammet för 2004 –2005 för EMN, bland annat skall de nationella kontaktpunkterna sammanställa en forskningsrapport om statens insatser/förhållningssätt till tredjelandsmedborgare som vistas illegalt i landet, inklusive en översikt av nationell policy, institutionella förhållanden och administrativa rutiner på detta område. 

Andra angelägna områden för analys och forskning som nämns i årsprogrammet
är de asylsökandes sociala situation (beskrivningar av och insatser för särskilt utsatta grupper), analyser av mottagandesystemen och den sociala situationen för asylsökande som fått avslag och i anslutning härtill, policies och program för återvändande i medlemsstaterna.