Equal utvärderat - läs Ledningskonsulternas rapport!

2004-12-07

Ledningskonsulterna AB har på ESF-rådets uppdrag genomfört den andra halvtidsutvärderingen av Equal-programmet. Utvärderingen har tyngpunkt på ledning, styrning och uppföljning av programmet samt spridning/påverkansarbetet i fas III. I synnerhet de nationella temagruppernas och de övriga aktörernas roller i fas III ges en intressant belysning.

Utvärderarna är kritiska till hur arbetet med etablering av de nationella temagrupperna genomförts: oklarheter finns både vad gäller regelverk och innehåll/inriktning för NTG-arbetet, etableringen av temagrupperna är kraftigt försenad i förhållande till vad som anges i Programdokumentet och det finns en bristande överenstämmelse mellan beslutade teman och aktuell policy på nationell och europeisk nivå. 

Undantaget när det gäller temagrupperna är, enligt utvärderarna, NTG-asyl, som ju etablerades redan 2002 och som ser den s k vertikala spridningen (nationell policypåverkan) som sitt huvuduppdrag men också levererar goda exempel och rekommendationer till den Europeiska temagruppen.