En rad nya förslag för en europeisk asyl-, migrations- och integrationspolitik – och en europeisk trohetsed?

2005-09-22

EU-kommissionen har aviserat en rad nya  förslag inom asyl-, migrations- och integrationsområdet i syfte att genomföra den i juni 2005 beslutade handlingsplanen.

Handlingsplanen, och de nu aktuella förslagen, bygger på de beslut som medlemsstaterna tagit i samband med godkännandet av Haag-programmet  i november 2004.

Förslagen innehåller åtgärder inom fem områden: Återvändande/återsändande (”Return”), integration, program och stöd till flyktingmottagande i regioner utanför EU respektive program för att länka samman migrations- och bistånds-/utvecklingspolitik samt ett regelverk för förbättrad och mera enhetlig statistik  vad gäller asyl- och migrationsfrågor.

Viss uppmärksamhet har kommissionären Franco Frattinis uttalande väckt om att införa en trohetsed från tredjelandsmedborgares sida gentemot de grundläggande europeiska värdena. Förebilden är hämtad från bl a Frankrike och Nederländerna, där invandrare på olika sätt förväntas manifestera sin lojalitet med vissa grundläggande, nationella värden.  Enligt uppgift utryckte Frattinis enbart sin personliga åsikt.

Gemensam standard för återvändande/återsändande och ett nytt program
Vad gäller återvändande/återsändande (”return”) har Kommissionen antagit ett förslag till ett direktiv för en gemensam standard för de olika momenten i återvändandeproceduren. Personkretsen gäller alla tredjelandsmedborgare som uppehåller sig illegalt inom EU, dvs även asylsökande med avvisningsbeslut.

Tidigare har Kommissionen utrett frågan om en gemensam policy för medlemsstaternas hantering av återvändande/återsändandefrågor i ett s k Green Paper, och man betonar nu att frågan blivit alltmer akut på grund av det stora antalet s k illegala invandrare (och avvisade asylsökande) som finns inom Unionen. Förslaget innebär bl a att den avvisade skall ges möjlighet till s k frivilligt återvändande, att de avvisade skall behandlas rättvist och med respekt och att den avvisade skall ges rimlig tid för förberedelse inför avresan.

Samtidigt lanseras ett nytt program för att stödja den nya policyn. Inom ramen för programmet Return kan projekt finansieras för bl a utveckling av återvändanderelaterade aktiviteter, tjänstemanna/funktionärsutbyten och researrangemang i samband med återsändande. Programmets budget är 15 miljoner euro, ansökningstiden för den nu aktuella utlysningen utgår den 31 oktober 2005.

Meddelanden om migration och bistånd samt stöd till tredjeland
NTG-asyl har i olika sammanhang fört fram frågan om en sammanlänkning mellan asyl/migrationspolitik och biståndspolitik. I Kommissionens nya meddelande om migrations- och asylpolitikens s k externa dimension framhålls värdet av de insatser som migranter kan göra i förhållande till sina ursprungsländer och vikten av samarbete mellan mottagar- och sändarländer.

Vad gäller stöd till tredjeland handlar det främst om stödinsatser till flyktingmottagande i tredjeland, dvs regioner/länder utanför EU som tar emot stora grupper asylsökande/flyktingar. För en planerad pilotverksamhet är bl a Ukraina, Moldavien och Vitryssland aktuella.

En gemensam europeisk integrationspolitik
Av stort intresse för NTG-asyl är de omfattande förslagen inom ramen för en gemensam europeisk integrationspolitik. Förslagen bygger på de gemensamma grundprinciperna för integration (Common Basic Principles for Integration, CBP). Bland principerna kan nämnas: Integration ses som en två-vägsprocees, dvs integration kräver ömsesidig anpassning från invandrarnas och majoritetsbefolkningens sida; sysselsättning/arbete är grundläggande för all integration; baskunskaper om såväl det nya landets språk, historia och institutioner som om de grundläggande europeiska värdena är nödvändiga för en framgångsrik integration/etablering i det nya landet.

Bland de instrument som finns eller aviseras för att genomföra den nya policyn märks:

- Uppdatering av den år 2004 utgivna Handbook on Integration

- Nationella kontaktpunkter för integrationsfrågor och ett europeiskt nätverk snarlikt det Europeiska migrationsnätverket

- Uppbyggande av en hemsida om integrationsfrågor

- Återkommande europeiska fora om integration

- Årliga rapporter om integration och migration