IKEA ger arbete och praktik åt flyktingar och asylsökande – i Rom

2005-10-17

IKEA har i samarbete med den kommunala asyl- och flyktingmottagningen i Rom erbjudit arbete åt ett femtiotal flyktingar. Erbjudandet ingår i ett pilotprojekt som genomförs inom ramen för den omfattande satsning på att bygga upp ett kommunalt asyl- och flyktingmottagande i Italien som Tema asyl tidigare rapporterat om.  För IKEA:s del handlar det också om att ge företaget en social profil och att öka de anställdas medvetenhet om etnisk mångfald. På NTG-asyls konferens Kommer någon fjärranfrån på Världskulturmuseet i Göteborg den 24 – 26 oktober presenteras ytterligare exempel på innovativt tänkande i det italienska asyl- och flyktingmottagandet.

Flyktingar till arbete
I en första fas av projektet har IKEA anställt femtio flyktingar med olika former av uppehållstillstånd, av vilka 21 erhållit fast anställning. Av sammanlagt 900 flyktingar som var aktuella för projektet rekryterades 100 till en introduktionskurs. Språkkunskaper, yrkesbakgrund, lämplighet och motivation kartlades och av de hundra kandidaterna utvaldes 50  personer för anställning.

Asylsökande till praktik
Under det fortsatta projektet skall även asylsökande erbjudas praktik på IKEA och, i förekommande fall, anställning. Tidigare har asylsökande i Italien ej haft tillträde till den reguljära arbetsmarknaden. För att Italien skall kunna efterleva EU:s direktiv om mottagande av asylsökande har dock asylsökande, som beräknas behöva vänta minst sex månader på behandlingen av sin asylansökan, från och med i år möjlighet att arbeta. I nuläget arbetar en mycket stor del av de asylsökande inom den informella ekonomin.

Mångfaldsutbildning och kontorsinredning
I projektet ingår också en utbildning i mångfaldsfrågor för IKEA:s personal. IKEA har också - mot en symbolisk ersättning – försett det nyöppnade kommunala centret för asylsökande och flyktingar i Rom med hela kontorsinredningen.

På centret får asylsökande och flyktingar information, juridisk rådgivning, socialt stöd, språkundervisning och vägledning om arbetsmöjligheter och utbildningar. Yrkesutbildning för asylsökande anordnas av externa utbildningsanordnare. Även information om och förmedling till hälso- och sjukvård förmedlas; asylsökande har full tillgång till det offentliga sjukvårdsystemet i Italien. Inom centret ordnas också boende för asylsökande, dock i begränsad omfattning. Flera av centrets verksamheter genomförs av eller i nära samarbete med frivilligorganisationer.

Ett imponerande system – men inte för alla
Det nyöppnande kommunala centret för asylsökande och flyktingar i Rom är ytterligare ett exempel på de stora framsteg som gjorts med hjälp av bland annat Europeiska flyktingfonden i Italien de senaste fem åren vad gäller mottagande av asylsökande och flyktingar. Den omfattande projektverksamheten har också nu i huvudsak övergått i reguljär verksamhet med statlig finansiering. Vidareutveckling av vissa strategiska delar fortgår, bland annat med stöd av Europeiska socialfonden (Equal). Det tidigare nämnda samarbetsprojektet med IKEA kommer till exempel att ingå i ett av de fem Utvecklingspartnerskap som genomförs i den andra omgången av Equal i Italien. Även om det nu verkar finnas ett system med god kvalitet, också jämfört med många andra medlemsstater, återstår dock mycket innan det omfattar alla asylsökande. Man beräknar att cirka 10 000 asylsökande kommer till Italien under 2005. Det kommunala mottagandesystemet har en kapacitet på omkring 5 000 årsplatser. Det finns också ett mycket stort antal asylsökande sedan tidigare som lever kvar i Italien efter avslag, eller som befinner sig i olika stadier av ett komplicerat överklagandesystem.

NTG-asyl kommer fortsättningsvis att bevaka och rapportera om erfarenheter och goda exempel från den italienska projektverksamheten inom Equal och Europeiska flyktingfonden.