Migrationsverkets generaldirektör Janna Valik intervjuad av Eurasylum

2005-10-20

Eurasylum, ett brittiskt konsultföretag, specialiserat på utvärdering, forskning och utveckling inom migrations-, asyl- och flyktingområdet, publicerar på sin hemsida intervjuer med beslutsfattare och politiker i Europa. I augusti 2005 intervjuades Migrationsverkets generaldirektör Janna Valik under rubriken Sweden’s migration and refugee policy and its contribution to the EU common policy framework.

Värt att notera ur NTG-asyls perspektiv är att en av de viktigaste frågorna i intervjun berör Migrationsverkets dubbla roll som ansvarig för både prövning av asylansökan och mottagande av asylsökande, dvs ett förhållande som tidigt uppmärksammats och ifrågasatts av NTG-asyl. I praktiken finns ingen annan medlemsstat med en så centraliserad organisation för asylmottagande/prövning som Migrationsverket, konstaterar Eurasylum. Den angelägna frågan om en eventuell konflikt mellan att samma organisation ansvarar för kontroll/prövning och mottagande vidareutvecklas dock ej.

En annan intressant fråga gäller Migrationsverkets och Sveriges position i förhållande till genomförandet av det gemensamma europeiska asylsystemet. Inte heller här behandlas EU:s direktiv om miniminormer för mottagande av asylsökande eller i vilken mån Sverige i realiteten uppfyller dessa normer. Janna Valik nämner Europeiska flyktingfonden (och Migrationsverkets roll som förvaltare och medfinansiär av fonden) som ett exempel på europeiskt samarbete, dock utan att närmare precisera på vilket sätt projektverksamheten bidragit till att utveckla mottagande och integration i ett nationellt eller europeiskt perspektiv.

NTG-asyls kommentar: En intressant intervju, men intervjuformatet, skriftliga frågor och svar, begränsar möjligheterna till kritiska följdfrågor och mera ingående analyser.