Förslag till nationell politik

2004-12-22

NTG-asyl har för tredje året i rad levererat förslag till utveckling av den nationella politiken inom ramen för den årliga återrapportering till Näringsdepartementet som Svenska ESF-rådet är ålagd av regeringen. Förslagen är ett led i den återrapportering som ESF-rådet årligen skall göra till Näringsdepartementet utifrån projektverksamheten i Equal och Växtkraft Mål 3. Bland de nya förslag som framförs kan nämnas medborgarkunskap för asylsökande och nyanlända, organisatorisk åtskillnad mellan hanteringen av asylprövning respektive asylmottagande, nya former för tvärpolitisk samverkan inom asyl- och flyktingområdet, strategier och verktyg för av implementering av projektresultat inom bl a Migrationsverket samt särskilda återvändandeprogram för asylsökande kopplade till utvecklingsbistånd.

I likhet med tidigare år efterlyser NTG-asyl en betydligt bättre koordinering och ett bättre tillvaratagande av inrapporterade förslag och rekommendationer, i synnerhet när det gäller asylområdet. Mottagaren av förslagen är även andra departement (Utrikes-,  Justitie-, Social- och Utbildningsdepartementen), men det är okänt om dessa får del av förslagen. NTG-asyl efterlyser också en återkoppling från ESF-rådet/Näringsdepartmentet till de nationella temagrupperna och Utvecklingspartnerskapen vad gäller resultat och effekter av de inlämnade förslagen.