Allt fler asylsökande får avslag och skall återvända - ECRE kommenterar europeisk asylpolitik

2005-11-22

ECRE – European Council on Refugees and Exiles – har i en rad s k position papers kommenterat olika avsnitt av den gemensamma europeiska asyl-, migrations- och integrationspolitiken. ECRE är en paraplyorganisation för ett sextiotal europeiska asyl- och flyktingorganisationer. Svenska medlemmar är bland andra Svenska Röda korset och SWERA. ECRE kommenterar i rapporten Return of Asylum Seeekers whose Applications have been Rejected in Europe det växande problemet med allt fler asylsökande som får avslag – men ofta inte har möjlighet att återvända till forna hemländer/motsvarande.

ECRE är kritiskt till att medlemsstaterna genom inskränkningar i de asylsökandes rättigheter och försörjningsmöjligheter tvingar fram ett återvändande. I synnerhet tar man upp situationen för de asylsökande som erhållit ett negativt beslut men i nuläget ej kan återvända, dvs den växande grupp av personer som i t ex Tyskland (men också Sverige) inte kan återsändas på grund av det osäkra läget i tidigare hemland/motsvarande eller ej tas emot av hemlandets myndigheter.

Alltfler marginaliserade -  och i förvar
Många av dessa tidigare asylsökande saknar legal status och tvingas leva utanför reguljära sociala system och arbetsmarknad. I många medlemsstater används också förvarstagande i allt högre utsträckning, delvis i avskräckande syfte, enligt rapporten. Förhållanden är ofta mycket svåra för de personer som tagits i förvar i väntan på avvisning. Enligt ECRE har det internationella samfundet och EU-kommissionen ett ansvar för att förhållandena förbättras. Ej heller skall hot om förvarstagande eller försämringar i mottagandevillkor användas för att tvinga fram ett ”frivilligt” återvändande.

Uppföljningar behövs
Mycket sällan känner medlemsstaternas myndigheter till vad som händer asylsökande som återvänt till hemlandet/motsvarande. Systematiska uppföljningar saknas och program för re-integration finns i huvudsak endast i projektform (exempelvis inom Equal och Europeiska flyktingfonden).

I likhet med NTG-asyl efterlyser ECRE ett större engagemang från frivilligorganisationerna, både för utvecklande av re-integrationsprogram och för uppföljning och bevakning av vad som händer med återvändande asylsökande.