Månadens projekt 2005

Här presenteras projekt publicerade under 2005 med olika centrala teman inom bland annat EU-programmen Europeiska flyktingfonden och Equal.


Open Forum on Return
2005-12-01
Projektet Open Forum on Return inom Europeiska Flyktingfonden (ERF Community actions, dvs projekt som förutsätter samarbete mellan medlemsstaterna) har initierats av Svenska Röda korset i samarbete med Röda korset i Spanien. Syftet med projektet är att uppmärksamma och främja erfarenhetsutbyte kring frågan om s k frivilligt återvändande (voluntary return) i EU.
Två angelägna projekt för yrkeskvalificering av asylsökande
2005-11-01
Legitimation.nu i Västra Götalandsregionen och Sjukvård utan gränser i Växjö, är två projekt inom Europeiska flyktingfonden respektive Mål 3 som båda syftar till att ge bland annat asylsökande läkare och sjuksköterskor en snabbare väg till legitimation och därmed tillbaka till yrkeslivet.
Flyktort Hamburg - Yrkesutbildning för asylsökande och flyktingar
2005-10-01
Utvecklingspartnerskapet Qualifizieringsoffensive fur Asylbewerber/innen und Fluchtlinge i Hamburg har gått vidare i omgång II av Equal-programmet i Tyskland. NTG-asyl har tidigare rapporterat om den framgångsrika – men ej helt oproblematiska – verksamheten i omgång I, och kommer att följa partnerskapet under den nya projektperioden fram till år 2008.
Tema asyl i Italien: Equal i fruktbart samarbete med Europeiska flyktingfonden
2005-09-01
Italien har även i den andra omgången av gemenskapsinitiativet Equal gjort en storsatsning på tema asyl. Sex Utvecklingspartnerskap har beviljats drygt 15 miljoner euro, omkring 130 miljoner kronor, för insatser som vidareutvecklar det nya kommunala asylmottagande som etablerats under 00-talet med stöd av Europeiska flyktingfonden. Ett av de sex Utvecklingspartnerskapen inom tema asyl är IntegRARsi , med verksamhet bland annat i Turin.
64 nya Utvecklingspartnerskap i Equal tema asyl
2005-06-01
NTG-asyl har kartlagt de 64 nya Utvecklingspartnerskapen (UP) som nyligen kunnat påbörja sin verksamhet inom tema asyl i 24 medlemsstater (Luxemburg har inget UP inom asyl i omgång II). Kartläggningen visar vilken typ av organisation som är s k stödmottagare i Utvecklingspartnerskapet (managing organisation), vilken/vilka målgrupper som särskilt prioriterats samt inom vilka huvudsakliga områden projektverksamheten bedrivs.
Equal: Utvecklingspartnerskapet Atlas, Action for Training and Learning for Asylum Seekers, Glasgow, Skottland
2005-05-01
Sedan år 2000 har omkring 12 000 asylsökande kommit till Skottland. Fortfarande kommer cirka 2 000 asylsökande per år, varav drygt hälften får stanna. Den genomsnittliga väntetiden är runt tio månader. För närvarande finns cirka 2 500 asylsökande som väntar på beslut och man räknar med att majoriteten kommer att få ett positivt besked.
ASPIRE! – ett transnationellt partnerskap inom Equal
2005-04-01
Alla projekt – Utvecklingspartnerskap (UP) – inom Equal-programmet skall ha ett nära samarbete med UP i andra medlemsstater. Inom tema asyl finns för närvarande 15 så kallade transnationella partnerskapsavtal (TCA) mellan sammanlagt 39 Utvecklingspartnerskap från de ”gamla” medlemsstaterna. I några fall finns associerade partner från de nya medlemsstaterna/tidigare kandidatländerna.
Plattform Flen
2005-03-01
Ett ERF-projekt för utveckling av modell(-er) för meningsfulla aktiviteter/organiserad verksamhet för asylsökande. Projektet har riktat sig till asylsökande inskrivna vid Migrationsverkets mottagningsenhet i Flen vilka har erbjudits att delta i aktiviteter inom de fyra områdena Friskvård, Teknik, Data och Företagande samt Kultur och Samhälle.
UP Asset UK - yrkeskartläggning leder till arbete
2005-02-01
Ett ambitiöst upplagt Utvecklingspartnerskap som arbetat fram en bred repertoar av nya metoder och koncept för yrkesmässig och social integration av asylsökande i Storbritannien. I projektet utgår man från asylmottagandet som en del i en sammahållen process som påbörjas vid ankomsten och fortsätter med introduktionsinsatser efter beviljat uppehållstillstånd. Syftet är också att erbjuda ett likvärdigt asylmottagande och en kvalitativt god introduktion inom ramen för den hela-landet-strategi som nu genomförts i Storbritannien (jfr hela-Sverige-strategin!).
Tidig samverkan under asyltiden
2005-01-01
Tidig samverkan under asyltiden är ett ERF-projekt som skall utveckla strukturella förutsättningar och metoder i syfte att erbjuda de nyanlända olika aktiviteter och utbildningsmöjligheter som kan leda fram till självförsörjning. Projektet är ett partnerskap mellan Migrationsverket, Mottagningsenheten i Malmö, Malmö Stad, Region Skåne Sydvästra sjukvårdsdistrikt och Arbetsförmedlingen Malmö Nya invandrare med delfinansiering av Europeiska flyktingfonden (ERF).