Månadens projekt 2006

Här presenteras projekt publicerade under 2006 med olika centrala teman inom bland annat EU-programmen Europeiska flyktingfonden och Equal.


Projekt Epima II – asylsökande rustar upp vandringsstigar och alpvägar i Österrike
2006-12-01
En av de mest uppmärksammade – och uppskattade – aktiviteterna i det österrikiska Utvecklingspartnerskapet Epima II inom Equal-programmet är upprustning och underhåll av gamla och förfallna vandringsstigar och alpvägar. Tillsammans med pensionerade medlemmar i föreningar för vandrare och bergsbestigare har unga asylsökande rustat upp dessa för både turister och lokalbefolkning viktiga kommunikationsleder. Verksamheten har skett inom ramen för ett av partnerskapets delprojekt, i vilket man utvecklat ett koncept med s k allmännyttigt arbete (Gemeinnutziges Arbeit), något påminnande om de tidigare svenska kommunala beredskapsarbetena.
On-linediskussion om flyktingars rättigheter och skyldigheter. Brittiskt forskningsprojekt om flyktingars ställning i samhället
2006-11-01
ICAR, en informations- och forskningsorganisation på School of Social Sciences, City University i London, har nyligen startat forskningsprojektet Refugee rights and responsibilities. Projektet behandlar bland annat flyktingars situation och ställning i mottagarlandet med utgångspunkt från en on-linediskussion om deras rättigheter och skyldigheter. Vilka möjligheter har flyktingar och asylsökande att göra sin röst hörd, hur förhåller de sig till och hur kan de påverka de rättigheter och skyldigheter som erbjuds, hur kan de återskapa, vidmakthålla och utveckla en identitet och egenmakt utifrån dessa?
Nätbaserad kurs och informationssida för yrkesvägledning av flyktingar och asylsökande - ett angeläget europeiskt projekt inom Leonardo da Vinci
2006-10-01
Efter att ha kartlagt och identifierat de specifika behoven vad gäller yrkesvägledning hos målgruppen – i första hand asylsökande och flyktingar –, har man i detta transnationella projektet utvecklat två produkter: en interaktiv nätbaserad utbildning för vägledare och annan personal som arbetar med asylsökande och flyktingar och en hemsida med information och fakta för en s k multikulturell vägledning.
BRIGHTER FUTURES – ett hopp om en ljusare framtid för unga asylsökande i Storbritannien
2006-09-01
Projektet Brighter Futures - Ljusare framtider är ett målgruppsdrivet projekt som i England innefattar tre olika grupper av ensamkommande unga flyktingar och asylsökande mellan 15 och 25 år. Medlemmarna kommer från Newcastle, Manchester och London. Den målgruppsorganiserade verksamheten är ett resultat av ett treårigt projekt som påbörjades i juni 2003 med finansiering från stiftelsen Diana, Princess of Wales Memorial Fund.
Becoming more visible, en fortsättning på ett framgångsrikt Utvecklingspartnerskap inom Equal i Finland
2006-06-01
Utvecklingspartnerskapet Becoming Visible påbörjade sin verksamhet i den första omgången av Equal och fortsätter nu med att vidareutveckla vissa delar av det tidigare projektet men också med helt nya koncept. Bland de intressanta nya delprojekten finns ett i vilket välutbildade asylsökande skall arbeta som mediatörer/stöd till handledare vid de nyinrättande s k NetSquare-points (Internetforum) vid ett stort antal finska folkbibliotek. Tanken är att de asylsökande skall fungera som en länk mellan majoritets- och minoritetsbefolkning och som ett stöd för medborgarna, som genom biblioteken och de nya Internetforumen använder – eller lär sig att använda – nätet för att söka information eller kommunicera med t ex myndigheter.
Challenge - The changing landscape of European liberty and security
2006-05-01
Integration är i dagens Europa inte längre en process mot medborgarskap, social inkludering och lika behandling utan i allt större omfattning också kopplat till invandring, och till kontroll av invandring. Restriktiv integrationspolitik har i en rad europeiska länder blivit ett medel för att kontrollera invandring. Det menar några forskare som inom ramen för det EU-finansierade projektet Challenge undersökt relationen mellan invandring, medborgarskap och integration i rapporten The Nexus between immigration, integration and citizenship in the EU.
The Alliance - ett framgångsrikt och dynamiskt transnationellt partnerskap inom Equal
2006-04-01
Fyra Utvecklingspartnerskap inom Equal - två från Nederländerna, ett från Tyskland och ett från Tjeckien - samarbetar i det transnationella partnerskapet The Alliance. Målgruppen är asylsökande, men även flyktingar/invandrare med uppehållstillstånd finns med som deltagare. En viktig prioritet i projektarbetet är återvändande/återvandring och man arbetar med ett s k dubbelt perspektiv: den yrkesutbildning och arbetslivserfarenhet som erbjuds inom projekten skall vara användbar både i mottagarlandet och i ursprungslandet/motsvarande vid ett eventuellt återvändande/avslag på asylansökan.
MigMap – Governing Migration A Virtual Cartography of European Migration Policies
Det tysk-schweiziska projektet MigMap har i en serie ”kartor” visualiserat det europeiska migrationslandskapet, bl a med utgångspunkt från de olika formerna av migration – flykting/asylinvandring, illegal/irreguljär migration och människohandel över gränserna.
ASSET – kommunalt asylmottagande i ett europeiskt perspektiv
2006-01-01
I det transnationella projektet ASSET (Asylum Support Systems in European Territories), finansierat av EU-programmen Leonardo, Socrates och Youth, har sex regioner, företrädda av kommuner och frivilligorganisationer i fem medlemsstater, genomfört ett systematiskt arbete med erfarenhetsutbyte och ömsesidigt lärande. Fokus har varit på asyl- och flyktingmottagande i glesbygd och de specifika problem som målgruppen kan ha med tanke på social, ekonomisk och kulturell integration.