Utvecklingspartnerskap i Equal

Här kan du läsa mer om utvecklingspartnerskapen inom Equals tema asyl.

Följande utgångspunkter är gemensamma för utvecklingspartnerskapen:

- Asylmottagande behandlas som en del av en sammanhållen process som består av - förutom asylmottagande - flyktingintroduktion, integration samt återvändande/återvandring.

- Asylsökandes situation ses ur ett hälsoperspektiv. En viktig utgångspunkt för arbetet är att individens fysiska och psykiska hälsa är avgörande för möjligheten att tillgodogöra sig utbildning och andra insatser.

- Prioritering av särskilt utsatta grupper, vilket bland annat innebär utbildning och socialt stöd för ensamkommande ungdomar samt anpassade insatser bl a för lågutbildade kvinnor.

- En effektiv samverkan förutsätter hög kompetens hos berörda aktörer. Gemensam kompetensutveckling av funktionärer och beslutsfattare från samtliga organisationer/myndigheter är ett viktigt medel för att uppnå detta.

I menyn till vänster återfinns mer information om utvecklingspartnerskap i Sverige och övriga europeiska länder sedan 2002 och framåt. I högerspalten finns länkar till bakgrundsdokument, projektdatabaser och till några europeiska utvecklingspartnerskaps hemsidor.

Utvecklingspartnerskap i Equal


Delprojekt NTG-asyl & integration
Inom ramen för NTG-asyl & integration har fyra delprojekt genomförts. Projekten har i huvudsak varit inriktade på att fullfölja eller fördjupa vissa ämnesområden/ frågeställningar som tidigare bearbetats av Utvecklingspartnerskapen i Equal inom tema asyl. Ett av projekten, Internationella hälsokommunikatörer, har varit ett spridningsprojekt med syfte att på nationell nivå föra vidare koncept och goda exempel från bl a Utvecklingspartnerskapet ReKOMP.
Ny Equal-databas möjliggör förbättrad spridning av material
2006-11-23
För närvarande pågår utveckling av en ny Equal-databas där det är möjligt att söka rapporter och annat material som utgivits av utvecklingspartnerskapen och de transnationella partnerskapen inom Europa, inom ramen för Equal-programmet.