Utvecklingspartnerskap inom Equal första omgången (2002)

Klicka på länkarna nedan och läs mer om de fyra utvecklingspartnerskapen i Sverige inom tema asyl, första ansökningsomgången (2002).


Ankomst Göteborg
Utvecklingspartnerskapet avslutades formellt den 31 december 2005. Utgångspunkten för både partnerskapet som helhet och upplägget av den verksamhet som riktades till asylsökande byggde på faktorer som bidrog till att bibehålla hälsa och meningsfullhet under väntan på besked om asyl. För att arbeta fram nya metoder för ett bättre mottagande och introduktion fokuserades framförallt på de generella förutsättningarna. Verksamheten var däremot individorienterad för att ta tillvara målgruppens behov och skapa förutsättningar för en bättre introduktion. Det innebar att projektet byggde på två pelare, dels på de antaganden som är ospecifika som förenar asylsökande oavsett ursprungsland och flyktingskapets bakgrund, dels på förutsättningar på ett individplan. Dessa två perspektiv förenades under en gemensam arbetsstrategi där Antonovskys KASAM-begrepp (meningsfullhet, begriplighet, hanterbarhet) var grundläggande.
Re-komp (Rehabilitering och re-orientering genom kompetensutveckling)
Utvecklingspartnerskapet bedrev en rad olika verksamheter i Uppsala och Malmö, med utgångspunkt i de nyanländas behov av rehabilitering och deras förutsättningar för kompetensutveckling och omorientering. Stor tonvikt läggs vid hälsoperspektivet, stärkande av de asylsökandes egenmakt samt tillvaratagandet av resurser och kompetenser hos nyanlända.
Modul 16-20
Utvecklingspartnerskapet Modul 16-20 avslutades den 31 december 2003. Projektet riktade sig till asylsökande ungdomar i åldern sexton till tjugo år som kommit ensamma till Sverige och placerats på Migrationsverkets ungdomsboende i Stockholm. I utvecklingspartnerskapet ingick representanter från Svenska kommunförbundet, Migrationsverket, Somaliska rådgivningsbyrån och Svenska flyktingrådet.
Rehabilitering av traumatiserade flyktingar i glesbygd
Utvecklingspartnerskapets målgrupp var traumatiserade kvotflyktingar från Sierra Leone och Liberia som kommunplacerats i Dorotea och Lycksele kommuner. Målsättningen var att, utifrån de aktuella flyktingarnas resurser och begränsningar, underlätta integration i samhället och på arbetsmarknaden. Individens fysiska och psykiska hälsa sattes i centrum.