Migrationsverket utträder – Utvecklingspartnerskapet NOVE upphör

2005-08-22

Utvecklingspartnerskapet NOVE i Skellefteå med flera kommuner upphör i och med att Migrationsverket beslutat lämna partnerskapet. NTG-asyl har tidigare redovisat de många turerna från Migrationsverkets sida vid bildandet och medfinansieringen av partnerskapet (se Nyhetsbrev nr 1/2005); denna gång tycks det dock även vara en av de andra parterna, föreningen Urkraft, som haft problem att uppfylla sina åtaganden. Enligt Migrationsverket medförde den minskade medelstilldelningen (från tolv miljoner kronor i ESF-medel till tio) svårigheter att genomföra den ursprungliga projektplanen. Föreningen Urkrafts försvagade ekonomi torde också vara en bidragande orsak, enligt Migrationsverket. Föreningen Urkraft kommenterar Migrationsverkets agerande i en skrivelse till NTG-asyl.

Utvecklingspartnerskapet NOVE var det enda partnerskapet inom Equals tema asyl där initiativ och projektidé till stor del kom från Migrationsverket. Därmed var det ett projekt som eventuellt kunnat visa hur Migrationsverket, tillsammans med de andra aktörerna, kunnat utveckla och förbättra den s k organiserade verksamheten för asylsökande. Samtliga Utvecklinspartnerskap inom tema asyl har/har haft andra huvudaktörer/idégivare än Migrationsverket.

UP NOVE var även intressant med tanke på de nyskapande idéerna om återvändande och bistånd i samarbete med Röda korset. Ett annat delprojekt i UP NOVE, utvecklingen och anpassningen av den s k Access-metoden för asylsökande, byggde på erfarenheter från ett tidigare Equal-projekt, med bland andra Urkraft som partner.