NTG-asyl kommenterar de i media uppmärksammade händelserna vid Migrationsverkets mottagningsenheter

2005-12-21

Ett annat asylmottagande
- skilda huvudmän en lösning
NTG-asyl och Tema asyl har i en rad artiklar och förslag till Svenska ESF-rådet och berörda departement pläderat för en organisatorisk åtskillnad mellan asylprövning och asylmottagande. Migrationsverket/motsvarande föreslås ansvara för prövning av asylärenden, medan kommuner, landsting och frivilligorganisationer ansvarar för mottagande av asylsökande, dvs boende, sysselsättning/arbete, utbildning, sjukvård och eventuellt återvändande/re-integration vid avslag.

De nu aktuella händelserna inträffade vid Migrationsverkets mottagningsenhet i Solna. Liknande händelser har uppenbarligen inträffat också vid andra mottagningsenheter. Risken för en sammanblandning av roller och för en konflikt mellan olikartade uppdrag är stor genom att samma organisation svarar för både prövning/kontroll och mottagande.

NTG-asyl har tidigare, bland annat utifrån aktuell forskning och Statskontorets granskning av Migrationsverket, uppmärksammat hur den så kallade misstroendekultur och den kåranda som förefaller prägla organisationen, påverkar myndighetens möjligheter att fungera som en objektiv prövningsinstans och som en omhändertagande, humanitär och stödjande organisation för människor i kris och oviss väntan.

Tidigare kommentarer
I  NTG-asyls kommentarer till Statskontorets utredning Tydligare styrning av Migrationsverket (2004-08-10) framhölls bland annat:

- "I utredningen konstateras ... att organisationen är sluten gentemot omvärlden och att '...transparens inte varit ett utmärkande drag för verksamheten.' Extern tillsyn och granskning bör medföra större öppenhet och i förlängningen också ge de asylsökande större möjligheter att hävda sina rättigheter.

Förutom att betona nödvändigheten av en förbättrad ledningsstruktur, innefattande tydligare styrning, kontroll och uppföljning, påpekar utredaren att i begreppet ledning också ingår '...kulturskapande åtgärder, att skapa öppenhet och samarbetsklimat, bygga upp förtroende i omvärlden...och bygga upp en bra dialog med politiska instanser och externa parter...'. Här tangerar utredaren de frågor som bland annat behandlats i Eva Norströms avhandling Att vänta på asyl: Hur påverkar handläggarens arbetsmiljö och den s k misstroendekultur som tycks råda myndighetens möjligheter att fungera som både objektiv prövningsinstans och omhändertagande, humanitär och stödjande organisation för människor i kris och oviss väntan?"

Extern tillsyn efterlyses
Statskontoret efterlyste i sin granskning 2004  extern tillsyn av mottagningsverksamheten. NTG-asyl välkomnade i sin kommentar en sådan tillsyn:

- "Förslaget om extern tillsyn av mottagningsverksamheten innebär att t ex den organiserade verksamheten och den hälso- och sjukvård som asylsökande erhåller, bör kunna granskas av en extern aktör/myndighet. I rapporten föreslås att Länsstyrelserna skall få denna uppgift. Likheter finns med t ex socialtjänsten och som exempel hänvisar utredarna till hanteringen av asylsökande ensamstående barn/ungdomar och åtgärder för asylsökande med psykiska besvär. Frågan om ett formellt tillsynsmandat är emellertid en fråga som bör prövas i ett annat sammanhang, konstaterar man avslutningsvis.

Frågan om (extern) tillsyn av mottagningsverksamheten är naturligtvis av stort intresse från NTG-asyls sida. En effektiv uppföljning och kontroll av verksamheten med mottagande av asylsökande i förhållande till nationell lagstiftning, regelverk och mål - men också i förhållande till aktuella europeiska direktiv! - är helt i linje med NTG-asyls intentioner."

Någon extern tillsyn av asylmottagandet finns fortfarande ej. I samband med de nu aktuella händelserna har Migrationsverket påskyndat arbetet med att inrätta en tjänst som sökandeombudsman - och till tjänsten rekryterat en person anställd på Migrationsverket sedan 16 år.