Det Europeiska migrationsnätverket - breddning och konsolidering

2006-01-03

Det Europeiska migrationsnätverket – i Sverige representerat av SCB som ansvarig för den nationella kontaktpunkten – samlades nyligen i en utvidgad krets på en konferens i Bryssel. Efter en försöksperiod på tre år skall Migrationsnätverket konsolideras och ges en ny legal grund från och med år 2007. Konferensen var ett led i en pågående konsultation med intressenter och avnämare för nätverkets verksamhet, som också inbegriper remissbehandling av en grönbok från EU-kommissionen,  On the Future of the European Migration Network.

I konferensen deltog även representanterna för de Nationella kontaktpunkterna för integration och från en rad frivilligorganisationer. De två politikområdena – migration och integration – närmar sig alltmer varandra. Vikten av en gemensam europeisk integrationspolitik – och dess nära koppling till migrations- och asylpolitiken – betonades under konferensen.

Deltagarna vid konferensen Enlarged Joint Meeting of the European Migration Network and the National Contact Points on Integration den 1 december 2005.

Framgångsrik försöksperiod, en viktig konferens
Det Europeiska migrationsnätverket (EMN) skall efter en treårig försöksperiod ges en permanent/legal status år 2007.  Nätverket, vars huvuduppgift är att bidra till informations- och kunskapsförsörjningen inom EU vad gäller asyl- och migrationsfrågor, går därmed in en ny fas. Den av Generaldirektoratet för Rättvisa, frihet och säkerhet anordnade konferensen i Bryssel den 1 december 2005, var därför ett viktigt led i en pågående konsultation med medlemsstaterna om nätverkets framtida organisation, status och prioriterade uppgifter. En representant för NTG-/ETG-asyl fick genom en inbjudan från den ansvariga för den svenska kontaktpunkten för nätverket, Anna Eriksson vid SCB, förmånen att delta i den ytterst intressanta konferensen.

Från asyl- och migrationspolitik
Jean-Louis de Brouwer från DG Rättvisa, frihet och säkerhet inledde konferensen med en exposé över den hittillsvarande utvecklingen på migrations- och integrationsområdet i unionen. De båda politikområdena, migrations- och integrationspolitik, har under 2000-talets första decennium fått en allt högre prioritet inom EU. Också integrationsfrågorna har de senaste åren lyfts upp på gemenskapsnivå, bland annat utifrån en livlig politisk diskussion i medlemsstaterna. Nu finns ett antal vitala delar av ett gemensamt europeiskt ramverk för integrationspolitiken på plats, konstaterade de Brouwer. De nationella kontaktpunkterna för integration (se nedan) kommer framöver att spela en central roll.

… till integrationspolitik
John Haskins, representant för den Nationella kontaktpunkten för integration på Irland,  bekräftade i ett engagerat inlägg de Brouwers syn på integrationsfrågan som  en av de viktigaste framtidsfrågorna för unionen. Som NTG-asyl tidigare kunnat berätta har sedan 2003 en rad insatser gjorts på EU-nivå vad gäller integrationspolitiken. I september 2005 publicerade Kommissionen Meddelandet  A Common Agenda for Integration.  Här beskrivs bl a de gemensamma grundprinciperna på integrationsområdet (Common Basic Principles, CBP) som har sin utgångspunkt i  Haagprogrammet och den av medlemsstaterna i juni beslutade handlingsplanen. Hittills har de Nationella kontaktpunkterna (NCP) bidragit med  goda exempel och synpunkter i sammanställningen av Handboken om integration (som nu skall uppdateras och webbaseras) men också deltagit i erfarenhetsutbyten och seminarier. Årliga möten på ministernivå skall anordnas fortsättningsvis.

Utan insamlande och analys av data/faktaunderlag – ingen politik, utan instrument för att mäta – inga framsteg, utan engagemang – inga förändringar, utan nätverk – ingen spridning, konstaterade John Haskins och avslutade med ett tänkvärt citat av Henrik Tikkanen: Eftersom vi inte tänker på de framtida generationerna, kommer de aldrig att glömma oss.

Objektiv, tillförlitlig, jämförbar…
…skall den information vara som de nationella kontaktpunkterna inom Migrationsnätverket producerar, enligt Sandra Pratt från DG Rättvisa, frihet och säkerhet. Informationen skall vara användbar både på nationell och EU-nivå och även nå ut till allmänheten.  Den skall också vara ett stöd för utveckling och förbättring av berörda politikområden och underlätta kommunikation och jämförelser mellan medlemsstaterna.

Förutom statistikproduktion (årlig statistikrapport) skall NCP också sammanställa, uppdatera och registrera och lämna bidrag till en central dokumentdatabas och sammanställa nationella forskningsrapporter/utredningar. Under hösten har den första forskningsrapporten publicerats, Impact of Immigration on Europe´s Societies (en intressant men något ojämn och ofullständig analys av invandringens påverkan på ekonomi, kultur och politik i medlemsstaterna).

Goda exempel från Österrike och Italien
NCP Österrike är en resursstark och välorganiserad nationell kontaktpunkt i Migrationsnätverket som arbetar inom ramen för IOM:s nationella kontor. Sophie Hofbauer från NCP Österrike beskrev hur man arbetat med den ovan nämnda forskningsrapporten; bland annat har man involverat frivilligorganisationer för att kunna få kontakt med illegala invandrare och invandrare i den informella ekonomin. Överhuvudtaget hade man i arbetet gått utanför de traditionella forskningsmiljöerna för att kunna få in andra perspektiv och kunskapskällor, något som också återspeglas i sammansättning av hela det nationella österrikiska nätverket, knutet till NCP, som består av över femtio organisationer.

Den italienska kontaktpunkten är knuten till Inrikesdepartementet. Oliviero Forti gav en intresseväckande redovisning av den italienska rapporten: mellan 120 000 och 180 000 illegala invandrare per år till Italien för med sig både negativa och positiva konsekvenser för den italienska ekonomin och samhällslivet i stort, och Forti välkomnade en effektivare och kraftfullare migrations- och integrationspolitik på EU-nivå.

Utvärdering, konsultation och framtid
EMN:s verksamhet har nyligen utvärderats och den mycket gedigna utvärderingen ligger nu som grund för Kommissionens utredning/debattunderlag, Grönbok om det europeiska migrationsnätverkets framtid. Två huvudalternativ för nätverkets fortlevnad skisseras: ett nätverk kopplat till Kommissionen (innebär att nuvarande lösning ges en fastare struktur genom en legal grund under Kommissionens ledning) respektive ett särskilt europeiskt organ under ledning av en styrelse med representation från medlemsstaterna och Kommissionen (exempel på detta är EUMC, Europeiskt centrum för övervakning av rasism och främlingsfientlighet).

EU-kommissionen efterlyser nu synpunkter på den aktuella utredningen, senast den 28 januari 2006 under adress jls-migration-network@cec.eu.int

NTG-asyls kommentar
Diskussionerna om EMN:s framtid är av stort intresse för NTG-asyl. De nationella temagrupperna skall, i likhet med Utvecklingspartnerskapen inom Equal, också arbeta med att finna långsiktiga lösningar på hur den kunskap och de nätverk och samarbetsstrukturer som etablerats under projektperioden, kan fortleva.

NTG-asyl för diskussioner med CEIFO vid Stockholms universitet (Centrum för invandringsforskning) om ett närmare samarbete. CEIFO ingår i ett europeiskt nätverk av 21 forskningsinstitutioner, IMISCOE, International Migration, Integration and Social Cohesion, som i sin tur har nära kopplingar till EMN-nätverket.  IMISCOE arbetar på bred front med EU-relevanta forskningsfrågor på asyl-, migrations- och integrationsområdet.

EMN:s framtida, allt bredare uppdrag inom asyl-, migrations- och integrationsområdet, ligger väl i linje med NTG-asyls och CEIFO:s arbete med kunskapsuppbyggnad, utveckling och system/policypåverkan respektive forskning och utveckling (också i ett vidare samhällsperspektiv – universitetens tredje uppgift).

EU-kommissionen har också i långtidsbudgeten för 2007 – 2013 tydligt markerat de aktuella politikområdenas mycket höga angelägenhetsgrad.