ECRE granskar den gemensamma europeiska integrationspolitiken

2006-01-03

ECRE – European Council on Refugees and Exiles –  granskar i en serie rapporter – The Way Forward -  hur olika delar av den gemensamma europeiska asyl-, migrations- och integrationspolitiken utvecklas.

ECRE är en paraplyorganisation för ett sjuttiotal frivilligorganisationer i Europa som arbetar för att förbättra asylsökandes och flyktingars villkor. Under 2005 granskade ECRE bland annat systemen för vidarebosättning (kvotflyktingar), återvändande, integration och asylprövning. Vad gäller själva asylprövningsproceduren förordar ECRE ett mera centraliserat beslutsfattande, i linje med EU-kommissionens ambition att år 2010 etablera ett för medlemsstaterna gemensamt ”asylkontor”.

Integrationspolitiken – ett för Gemenskapen delvis nytt, men ytterst angeläget politikområde – granskas både utifrån Kommissionens tidigare Meddelande om integration och sysselsättning, den första Årsrapporten om integration och det under hösten 2005 publicerade nya Meddelandet En gemensam agenda för integration – En ram för integration av tredjelandsmedborgare inom Europeiska unionen.

I huvudsak är ECRE positiv till EU-kommissionens aktiviteter och förslag på framtida inriktning och verksamhet för en gemensam europeisk integrationspolitik. Man efterlyser mera detaljerade beskrivningar av de olika aktiviteterna och stödformerna och betonar nödvändigheten av anpassade åtgärder för specifika målgrupper.  Vad gäller asylsökande framhåller ECRE att integrationsbefrämjande insatser skall ingå redan under mottagandefasen.

Flyktingars – och asylsökandes – specifika behov måste uppmärksammas
ECRE är kritisk till att EU-kommissionen inte tydligare markerar behovet av särskilda åtgärder för asylsökande och flyktingar. Vad gäller asylsökande rekommenderar man att mottagande/asylfasen skall ses som en viktig del av hela integrationsprocessen för flyktingar. Man betonar också nödvändigheten av att mottagandedirektivets ges ett mera konkret innehåll; bland annat rekommenderar man att yrkeskartläggning (skills audit) införs för som standard för asylsökande under väntetiden (något som NTG-asyl fört fram till svenska regeringen i Förslag till nationell politik 2003/04 och 2005/06).

Även i övrigt betonas vikten av att utveckla instrument och rutiner för validering och tillvaratagande av flyktingars yrkeskunskaper och utbildningar, i synnerhet på EU-nivå. Det föreslagna standardiserade formatet för yrkes/utbildningsjämförelser – European Qualifications Framework  – skall tillämpas även på utbildningar och yrkeskunskaper från tredje land.

Tillträde till arbetsmarknaden för asylsökande under väntetiden är ett annat viktigt krav från ECRE. I nuläget har många medlemsstater begränsande regler för asylsökandes tillträde, eller som Sverige, en rad praktiska hinder.

CBP – gemensamma grundprinciper för integrationsarbetet
De gemensamma grundprinciperna för integrationspolitiken – CBP, Common Basic Principles  – innehåller elva grundprinciper som skall vara vägledande för Unionens och medlemsstaternas arbete på integrationsområdet.  NTG-asyl har – utifrån projekterfarenheter och resultat – tidigare refererat till vissa av dessa principer. Bland annat betonar både ECRE och NTG-asyl värdet av medborgarkunskap som ett inslag i introduktionsprogrammen för nyanlända, en verksamhet som till exempel Utvecklingspartnerskapet ReKOMP utvecklat i delprojektet Vi knäcker koden.

56 rekommendationer
ECRE:s granskning av den europeiska integrationspolitiken avslutas med en lista med 56 rekommendationer, varav flertalet ligger väl i linje med de förslag som NTG-asyl tidigare fört fram inom områdena socio-ekonomisk och socio-kulturell integration:

  • stöd till asylsökande för att underlätta tillträde till arbetsmarknaden
  • till målgrupperna anpassad yrkesutbildning och kompletterande utbildning
  • till målgrupperna anpassade validerings- och erkännandesystem vad gäller utbildningar och yrkeskunskaper
  • anpassad och väl utbyggd hälso- och sjukvård för asylsökande; särskilda informationsinsatser för asylsökande; utbildning av sjukvårdspersonal
  • flyktingar/nyanlända har ett ansvar gentemot värdlandet att bejaka de gemensamma europeiska grundvärdena: mänskliga rättigheter, jämlikhet, minoritetsskydd, demokrati, åtskillnad mellan kyrka och stat samt likhet inför lagen/rättsäkerhet.