Flyktort Hamburg - Yrkesutbildning för asylsökande och flyktingar

2005-10-01

Månadens projekt oktober 2005

Utvecklingspartnerskapet Qualifizieringsoffensive fur Asylbewerber/innen und Fluchtlinge i Hamburg har gått vidare i omgång II av Equal-programmet i Tyskland. NTG-asyl har tidigare rapporterat om den framgångsrika – men ej helt oproblematiska – verksamheten i omgång I, och kommer att följa partnerskapet under den nya projektperioden fram till år 2008.

I Tyskland finns för närvarande omkring 220 000 asylsökande som fått avslag på sin ansökan, men ej kan sändas tillbaka, asylsökande med s k Duldung-status. Cirka 50 000 nya asylsökande har tillkommit varje år under 2000-talet. En viss minskning av nya asylsökande har skett under 2004 och 2005. Enbart i Hamburg finns 17 000 asylsökande med Duldung-status, vilket innebär att de i praktiken varken kan arbeta eller utbilda sig. Många har levt under dessa villkor i Tyskland under fyra-fem år, några upp till tio år.
 
Utvecklingspartnerskapet Flyktort Hamburg bygger vidare på erfarenheterna från tidigare projektperiod och har särskilt fokus på yrkesutbildning för asylsökande och flyktingar. Man tar också fasta på behovet av yrkesutbildad arbetskraft i Hamburg och kopplar sin verksamhet till de olika politiska initiativ som skall öka tillväxten och Hamburgs attraktionskraft (”Välkommen till Hamburg” och ”En växande stad”).

Utvecklingspartnerskapet Flyktort Hamburg presenterades på konferensen Kommer någon fjärranfrån på Världskulturmuseet i Göteborg den 24 – 26 oktober 2005.

Många strukturella hinder
Den tyska lagstiftningen tillåter i praktiken inte asylsökande att arbeta. Personer med s k Duldung-status har än mindre möjligheter till arbete eller deltagande i yrkesutbildning. Utvecklingspartnerskapet Qualifizieringsoffensive fur Asylbewerber/innen und Fluchtlinge lyckades dock, med hjälp av bland annat företag och arbetsgivarorganisationer att öppna arbets- och utbildningsmarknaden för asylsökande i Hamburg – åtminstone på glänt.

I det nya, breda partnerskapet kommer man att fortsätta den opinionsbildande och attitydförändrande verksamheten, förutom utvecklingsarbetet med nya, anpassad koncept och metoder inom utbildning, rådgivning och socialt stöd. Man kommer också att ha ett s k dubbelt perspektiv, dvs utbildning och praktik skall kunna vara till nytta för deltagarna även vid ett eventuellt återsändande.

Samarbete med arbetsgivare nyckeln till framgång
I likhet med den tidigare projektperioden kommer samarbete med företag och arbetsgivarorganisationer att ha en central plats i verksamheten. Hamburgs Handelskammare, flera större och mindre företag och yrkesskolor har aktivt bidragit till att ge de asylsökande möjligheter till yrkesutbildning och arbete. Det tyska s k duala systemet, där lärlingsutbildning ingår som en viktig del, innebär att eleverna har en stor del av sin utbildning kopplad till en arbetsplats. Många företagare har sett de asylsökande ungdomarna som en resurs, med hög motivation och höga ambitioner.

Socialt och psykologiskt stöd efter behov
Parallellt med de aktiviteter som direkt var riktade mot arbetsmarknad och utbildning har partnerskapet utvecklat en rad stödinsatser i samarbete med bland andra invandrar- och flyktingorganisationer. Även detta arbete kommer att vidareutvecklas under omgång II. Man kunde under den första projektperioden konstatera att bland de asylsökande också fanns många med trauman och medicinska/psykiatriska besvär som inte kunde behandlas inom ramen för den begränsade sjukvård som erbjudits. Genom att involvera tidigare asylsökande i uppsökande och stödjande verksamhet har man vunnit förtroende bland målgruppen och kunnat nå personer som tidigare varit extremt utsatta och marginaliserade.

Utvecklingspartnerskapets slutkonferens
Qualifizieringsoffensive für Asylbewerber/inen und Flüchtlinge genomförde sin slutkonferens i Hamburg den 16 juni 2005. Konferensen handlade i hög grad om hur man ka ta tillvara de resultat och erfarenheter från projektverksamheten - Was bleibt? Bland de medverkande märktes Elena Hindemithova, ansvarig för tema asyl inom Equal på EU-kommissionen, representanter från berörda ministerier i Tyskland och projektets utvärderare, professor Joachim Schröder från Hamburgs universitet. Från den Europeiska temagruppen asyl inom Equal medverkade också gruppens ordförande, Christian Råbergh.

Utvärdering
Henri Louis Seukwa är forskare vid Hamburgs universitet. Han är också anlitad som utvärderare av Utvecklingspartnerskapet Qualification offensive for asylum seekers and refugees in Hamburg.