Kvalitetssäkring av asylmottagandet - i Finland

2006-03-27

I Finland har Arbetsministeriet, det ministerium som ansvarar för mottagandet av asylsökande, nyligen låtit genomföra en studie av mottagningsförhållandena för asylsökande i landet. Studien, vars resultat nu publicerats i rapporten Förändringar är ett permanent tillstånd –  mottagningstjänster för asylsökande samt kostnaderna för anordnandet av dessa, är gjord av Riitta Lukkaroinen, fil dr i hälsovetenskap och chef för flyktingförläggningen i Uleåborg. Undersökningen är en fortsättning på ett projekt som Arbetsministeriet inledde år 2002 i syfte att skapa enhetliga villkor för mottagandet av asylsökande på de 15 flyktingförläggningarna i landet. Samtidigt utgör undersökningen en del av ett större riksomfattande projekt om bland annat produktifiering och utveckling av resultatindikatorer i asyl- och flyktingmottagningen i Finland.

Merparten i kommunalt mottagande
Undersökningen är den första i sitt slag i Finland, där ett mera omfattande, organiserat mottagande är av ett relativt sent datum. Det är först under de senaste tio åren som mottagningsverksamheten har stabiliseras, dessförinnan har mottagandet haft mera av ad hoc karaktär. I likhet med Sverige – och även andra medlemsstater – finns begränsat med forskning kring mottagandet, och denna undersökning är därför mycket välkommen.

Det finska asylmottagningssystemet är baserat på 15 flyktingförläggningar runt om i landet. Ett par av dessa förläggningar drivs av finska Röda Korset, merparten av kommuner och, i två fall, av staten. Till skillnad från Sverige bor de flesta asylsökande i Finland på förläggningarna. Möjligheten till eget boende finns i teorin, men av ekonomiska skäl är det endast ett fåtal som har en reell möjlighet att välja eget boende. Även i eget boende skall en asylsökande vara inskriven på en förläggning och därigenom få del av de tjänster som erbjuds.

Asylsökande intervjuade - hög svarsfrekvens
Syftet med undersökningen har varit att kartlägga vilka tjänster för mottagande av asylsökande som erbjuds och vad anordnandet av dessa tjänster kostar. Undersökningsresultatet är baserat på enkäter till asylsökande personal på flyktingförläggningarna. Asylsökande har fått svara på frågor om hur de upplever mottagningsförhållandena, gällande allt från psykiskt välbefinnande till tillgången och kvaliteten på tolkningstjänster. Förläggningspersonalen har genom motsvarande enkäter och mer djupgående frågeformulär fått ge sin bild av förhållandena. Frågor som besvaras i undersökningen gäller bland annat på vilket sätt olika mottagningstjänster är organiserade på respektive flyktingförläggning, hur de asylsökande uppfattar dessa tjänster och vilka kostnader är förknippade med tjänsterna. Alla de olika delarna av mottagandet behandlas, dvs. själva boendet, arbets-, praktik och studieverksamhet, hälsovård och socialt stöd liksom tolkservice och rättshjälp. Således ges en utförlig beskrivning av hur asylmottagandet i praktiken fungerar, med referenser till aktuell lagstiftning/förordningar.

Svarsprocenten bland de tillfrågade (även asylsökande) var hög och överlag uttryckte de de asylsökande en stark vilja att påverka sin förhållanden i mottagandet. Handlednings- och rådgivningstjänster samt anordnande av sysselsättning genom arbete och studier ansågs vara de områden som är i störst behov av förbättringar/utveckling. Föga överraskande konstaterar man att det – på kort sikt – finns en konflikt mellan ett kostnadseffektivt utnyttjande av förläggningskapaciteten och de asylsökandes välbefinnande. För de asylsökande innebär fullsatta förläggningar ett trångt boende med negativa konsekvenser för det psykiska välbefinnandet. Detta i sin tur leder till en ökning av andra kostnader, t ex vad gäller psyko-socialt stöd och sjukvård. En viktig fråga i studien, och för ett framtida utvecklingsarbete, är att bedöma hur kostnader skall balanseras/beräknas, på kort respektive lång sikt.

En ambitiös målsättning - European Excellence Award
I studien framgår att lagstadgade tjänster för mottagande av asylsökande - i första hand härledda ur EU:s direktiv (2003/9/EG) om miniminormer för mottagande av asylsökande - erbjuds på samtliga flyktingförläggningar. Trots detta finns betydande skillnader i fråga om innehållet och omfattningen av tjänsterna på de olika förläggningarna, vilket också medför att kostnaderna för anordnandet av tjänsterna varierar kraftigt. För att hålla en jämn kvalitet efterlyses därför en systematik och harmonisering som gör det enklare att jämföra mottagandet på de olika förläggningarna, något som även skulle underlätta kostnads- och kvalitetskontroll på förläggningarna.

Arbetsministeriets kommer nu att gå vidare med att förbättra mottagandesystemet för asylsökande. Med utgångspunkt från den nu genomförda studien skall ett systematiskt kvalitetsutvecklings- och kvalitetssäkringsarbete genomföras, där ett mål är att kvalificera sig för den europeiska utmärkelsen EEA (European Excellence Award) som utdelas av EFQM (European Foundation for Quality Management).

Läs Abstract på engelska/svenska från rapporten Förändringar är ett permanent tillstånd –  mottagningstjänster för asylsökande samt kostnaderna för anordnandet av dessa.

ABSTRACT
”Change is a permanent state” – Services provided at the reception of asylum seekers and the costs incurred
The purpose of the study was to analyse the services provided to asylum seekers in Finland and the costs incurred in this process. The study is part of a state-wide research project titled ”Operative profitability of the reception of asylum seekers” and a supplementary project to
pursue the Ministry of Labour project on the productisation and quality of reception services, which was launched in 2002.

The empirical data consisted of four sub-sets of data: a survey inquiry presented to literate asylum seekers aged over 18 in the four most common language groups (Albanian, Arabian, Serbo-Croat and Russian) (N=395) and a structured questionnaire presented to a social worker, public health nurse and senior counsellor at each of 14 reception centres. The data were analysed with the SPSS for Windows 12.0 statistical software by calculating absolute and percentage distributions and by cross-tabulating the results. The results are presented as tables and graphical diagrams. The responses to open-ended questions were analysed with content analysis. The statutory services to be provided at the reception of asylum seekers are available in all reception centres. There are, however, differences in the content and quantity of services. There are also differences in costs. Asylum seekers have a remarkable number of psychosocial symptoms, and it is important to develop preventive psychosocial support, in order to minimise mental health care costs. From the viewpoint of quality, the greatest need for development was
seen in the arrangement of counselling services and opportunities to work and study. Quality development must be continued, and the comparison of reception centres for the availability and quality of activities as well as cost effectiveness should be developed further. Reception centres should also develop their reporting and documentation systems in such a way
as to provide not only total costs but also cost breakdown. Problems are currently due to the different ways of recording costs by the different agencies maintaining reception centres (municipality, state, Finnish Red Cross).

Key words: asylum seeker, immigrant, migration, reception centre, costs

SAMMANFATTNING
”Förändring är ett stabilt tillstånd” – tillgängliga mottagningstjänster för asylsökanden samt kostnaderna för anordnande av dessa
Syftet med undersökningen är att kartlägga vilka tjänster för mottagande av asylsökande som finns tillgängliga i Finland samt utreda kostnaderna för anordningen av dessa tjänster. Undersökningen är en del av ett större riksomfattande forskningsprojekt ”Vastaanottotyön toiminnallinen tuloksellisuus” samt fortsättning på Arbetsministeriets år 2002 tillsatta projekt angående produktifiering och kvalitet på tjänster för asylsökande vid flyktingförläggningar. Det empiriska materialet består av fyra delar; en surveyenkät riktad till över 18 år fyllda läs- och skrivkunniga asylsökande tillhörande fyra av de frekventaste språkgrupperna (albaniska, arabiska, serbokroatiska och ryska) (N=395) samt strukturerade förfrågningar riktade till socialarbetare, hälsovårdare och ansvariga handledare vid 14 flyktingförläggningarna. Undersökningsmaterialet analyserades med statistikprogrammet SPSS för Windows 12.0 genom uträkning av direkt och procentuell fördelning samt genom korstabulering av resultatet. Resultatet presenteras i tabeller och grafiska figurer. Öppna frågor analyseras genom innehållsanalys. Lagstadgade tjänster för mottagandet av asylsökande genomfördes i samtliga flyktingförläggningar. Det finns emellertid skillnader i fråga om funktionellt innehåll och omfattning. Likaså när det gäller storleken på kostnaderna för anordning av tjänsterna. Asylsökande uppvisar i påfallande hög grad psykosociala symtom och det är mycket viktigt även för att minimera kostnaderna att psykosocialt stöd vidareutvecklas i profylaktisk riktning. Ur kvalitetssynpunkt finns det störst utvecklingsbehov inom handlednings- och rådgivningstjänster samt i anordningen av sysselsättning genom arbete och studier. Vi måste även i framtiden fortsätta det kvalitativa utvecklingsarbetet. Jämförandet sinsemellan av flyktingförläggningarnas verksamhet och ekonomi måste utvecklas. Dessutom bör flyktingförläggningarna utveckla sina rapporterings- och dokumentationsrutiner så att vi vid sidan av uppföljning av totalkostnader även får tillförlitlig information om vad kostnaderna
består av. Nu förorsakar det problem att det förekommer skillnader i rapporteringen av kostnaderna beroende på vilken instans som upprätthåller flyktingförläggningen (kommunen, staten, FRK).

Nyckelord: asylsökande, invandrare, migration, flyktingförläggning, kostnader