Ny migrations- och asylstatistik från UNHCR och SCB

2006-03-28

En kraftig minskning av antalet asylsökande har skett under 2005 enligt UNHCR:s statistik för år 2005. I förhållande till år 2004 har 15 procent färre ansökningar  registrerats i de s k industrialiserade länderna, 336 000, jämfört med 394 000.  Jämfört med toppnoteringen hittills under det innevarande decenniet, 2001, har antalet halverats. År 2001 registrerades hela 665 000 asylsökande i de industrialiserade länderna (hit räknas 50 länder, inklusive EU).

SCB:s statistik över invandrare och asylsökande till Sverige 2005, som också innehåller internationella jämförelser, visar liknande tendenser. En intressant iakttagelse är emellertid också att befolkningsökningen i EU nästan uteslutande beror på internationell migration. Av den uppskattade totala befolkningsökningen 2005 på två miljoner, bidrog invandringsöverskottet med 1,7 miljoner.

Karta statistik asylsöaknde
Karta över antalet asylsökande per 1000 invånare i Europa under 2005 (exklusive Malta, Cypern och Slovenien) hämtad från UNHCR:s rapport Asylum Levels and Trends in Industrialized Countries 2005.

Minskat antal asylsökande enligt UNHCR – i världen och till EU
Antalet asylsökande minskade kraftigt, både till EU och till de icke-europeiska s k industrialiserade länderna. I EU 25 registrerades närmare 238 000 asylsökande år 2005 jämfört med 280 000 år 2004 (att jämföra med t ex ”toppnoteringen” år 2001, 439 000).

Bland de medlemsstater som mottog flest asylsökande märks: Frankrike (50 000), Storbritannien (30 500), Tyskland (29 000), Österrike (22 500), Sverige (17 500), Belgien (16 000), Nederländerna (12 000) och Italien (9 500). Av de nya medlemsstaterna mottog Polen 5 500 och Tjeckien 4 000 asylsökande. Jämfört med tidigare år har stora förändringar/minskningar i antalet asylsökande till respektive medlemsstat skett och av de ”stora” mottagarländerna är det endast Frankrike som haft en relativt jämn inströmning med runt 50 000 asylsökande per år under 00-talet.

I förhållande till sin befolkning mottog Cypern flest asylsökande per 1000 innevånare, tätt följt av Österrike och Sverige.

Stora förändringar också i ursprungsländer
Förändringar har också skett vad gäller de länder som de asylsökande kommer ifrån. Ryssland dominerar fortfarande som ursprungsland, dock med en kraftig minskning jämfört med 2004 (19 500 jämfört med 28 000). Därefter kommer i fallande skala Serbien och Montenegro (likaledes 19 500), Irak (10 600), Turkiet (10 300),  Iran (7 700), Kina (7 500), Nigeria (6 700) och Demokratiska republiken Kongo (6 500).

Minskning också till Sverige…
Antalet asylsökande till Sverige minskade också, från 23 000 år 2004 till 17 500 under år 2005. I ett längre tidsperspektiv bör det dock påpekas att antalet asylsökande tidigare under 1990-talet varit betydligt lägre, mellan t ex 1995 och 1999 kom runt 10 000 asylsökande årligen till Sverige – lägsta noteringen var 1996, dvs för tio år sedan, då  5 700 asylsökande registrerades.

…och färre får stanna, men uppgång i sikte
Andelen positiva beslut har minskat. Av de 5 700 asylsökande 1996 fick 65 procent ett positivt beslut, medan bifallsprocenten de senaste åren legat runt uppskattningsvis 15 procent (första- och andrainstansbeslut). År 2005 fick 3 137 asylsökande uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov och 3 724 av humanitära skäl. Bland dessa återfinns troligen de stora grupperna av asylsökande som kom 2002 och 2003 och som nu fått sina ärenden avgjorda. Den av Riksdagen beslutade särlagstiftningen innebär också en ökning av andelen positiva beslut.

Allt fler väljer eget boende
Antalet inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem var drygt 31 000 personer, 11 000 kvinnor och 20 500 män. Av dessa hade närmare 19 500 valt eget boende och endast 12 000 anläggningsboende, vilket är anmärkningsvärt med tanke på att ersättningen för eget boende togs bort under året. Flest asylsökande i förhållande till folkmängd fanns i Kronobergs, Norrbottens och Stockholms län. Största ökningen av antalet asylsökande skedde också i Stockholms län, närmare 900 personer under 2005.

SCB publicerar årligen ett statistiskt meddelande med statistik om migration. Ett särskilt avsnitt behandlar statistik om asylsökande till Sverige och EU med uppgifter om bl a antal, nationaliteter och mottagande.