Att granska sig själv - ytterligare en internutredning?

2006-03-30

Migrationsverkets har beslutat att göra en översyn av hur lagen om mottagande av asylsökande tillämpas. I likhet med granskningen av de i media uppmärksammade händelserna på ett antal mottagningsenheter, kommer en av verkets egna tjänstemän att göra översynen, även om utgångspunkten är en tidigare utredning av förhållandena på två mottagningsenheter, gjord av Riksrevisionen. Vederbörande tjänsteman har haft huvudansvaret för asylmottagandet under den period som de aktuella händelserna inträffade på mottagningsenheterna vid Solna, Hedemora, Kristianstad och Fagersta.

Enligt Migrationsverket innebär uppdraget att ”i dialog med enhetschef och handläggare på respektive enhet gå igenom regelverket och dess tillämpning samt ge återkoppling. Syftet är att säkerställa en hög och jämn kvalitet i rättstillämpningen inom myndigheten. Det expertstöd som bedöms nödvändigt skall anlitas. Översynen är en del av Migrationsverkets sexpunktsprogram för att stärka det etiska arbetet på verket. Rättssäkerheten förutsätter inte bara att Migrationsverket fattar sakliga och välgrundade beslut efter en snabb handläggning. Det handlar också om hur man som arbetar på Migrationsverket agerar i mötet med människor. Det mötet ska präglas av respekt och empati.”

Tema asyl har tidigare, med utgångspunkt från bland annat Statskontorets granskning av Migrationsverkets organisation och lednings/styrning, påpekat problemen med att myndigheten – eller regeringen – ej ger utrymme för en extern granskning och analys av verksamheten. Den så kallade sökandeombudsmannen, som tillsattes i februari 2006, rekryterades internt; granskningen av de uppmärksammande händelserna vid mottagningsenheterna gjordes av Migrationsverkets egna jurister. Det finns därför starka skäl för att en extern granskning nu genomförs; i förlängningen bör regeringen låta utreda mottagandeverksamheten i enlighet med de förslag som NTG-asyl tidigare framfört.