Becoming more visible, en fortsättning på ett framgångsrikt Utvecklingspartnerskap inom Equal i Finland

2006-06-01Månadens projekt juni-juli 2006

Att synliggöra de asylsökande
Utvecklingspartnerskapet Becoming Visible påbörjade sin verksamhet i den första omgången av Equal och fortsätter nu med att vidareutveckla vissa delar av det tidigare projektet men också med helt nya koncept.

Bland de intressanta nya delprojekten finns ett i vilket välutbildade asylsökande skall arbeta som mediatörer/stöd till handledare vid de nyinrättande s k NetSquare-points (Internetforum) vid ett stort antal finska folkbibliotek. Tanken är att de asylsökande skall fungera som en länk mellan majoritets- och minoritetsbefolkning och som ett stöd för medborgarna, som genom biblioteken och de nya Internetforumen använder – eller lär sig att använda – nätet för att söka information eller kommunicera med t ex myndigheter. Allt mer av myndigheternas kommunikation och information i Finland sker via nätet och kraven på medborgarnas förmåga att använda nätet har ökat.

Arbete i fokus…

Redan under den första projektperioden hade UP Becoming visible fokus på arbete för asylsökande och man lyckades också i mycket stor utsträckning ordna arbete under väntetiden för de asylsökande. Projektet, som då också bedrevs på flera orter med asylmottagande i Finland, ordnade bland annat säsongsarbete inom trädgårds- och jordbruksnäringen, där de asylsökandes arbetsinsatser blev mycket uppskattade. 

…och synliggörande
Flera av delprojekten arbetar med attitydpåverkan och kompetensutveckling av personal/funktionärer. Antalet asylsökande är i förhållandevis litet och i likhet med andra medlemsstater har också antalet nyanlända minskat de senaste åren. Finland är också ett relativt nytt asylland (även om man tog emot omkring 30 000 flyktingar efter den ryska revolutionen och 400 000 "internflyktingar" efter andra världskriget…) och information och kunskapsspridning till majoritetsbefolkningen är en viktig uppgift.

Mottagningscentra i Vasa, Kajana, Tammerfors och Åbo deltar i det nya Utvecklingspartnerskapet som innefattar en rad olika delprojekt. Ett brett transnationellt samarbete sker också med Italien, Skottland, Österrike, Polen och Litauen.

Kompetensutveckling av personal…
Utbildning och fortbildning av personal inom asylmottagandet är andra viktiga komponenter i Utvecklingspartnerskapets arbete. Nya kursmoduler och utbildningsinsatser, som också utvecklar och förbättrar mottagandet av asylsökande, ingår i verksamheten. De av Tema asyl tidigare redovisade projektet med kvalitetssäkring av asylmottagandet i Finland planeras att ske inom ramen för Utvecklingspartnerskapet.

…och av asylsökande
Utvecklandet av nya metoder för att motivera och engagera de asylsökande i utbildning och arbete spelar också en central roll i projekten. En aktiv medverkan och ett reellt inflytande över sin livssituation – empowerment – är därmed ett annat viktigt mål. En förbättrad hälsa ser man också som en förutsättning för ett deltagande i utbildning och arbete.