Migrationsverkets analys av asylprocessen - tillfälliga lagen ger hög andel bifall

2006-04-27

I Migrationsverkets nyligen publicerade rapport En samlad analys av asylprocessen under åren 2001 – 2005 görs bedömningen att omkring 50 procent av de asylsökande som kommit till Sverige 2001 får bifall på sin asylansökan. För asylsökande åren 2002 och 2003 är motsvarande andel 40 procent. Skälet till de överraskande höga andelarna är den tillfälliga lagen, ”flyktingamnestin”. Bifall enligt den tillfälliga lagen kommer att bli den vanligaste orsaken till uppehållstillstånd för asylsökande 2002, 2003 och 2004. I rapporten redovisas  eller analyseras utfallet i asylmottagandet anmärkningsvärt knapphändigt trots att just mottagandet av asylsökande varit i fokus och kritiserats under det senaste året.

Färre asylsökande…
Antalet asylsökande har minskat de senaste tre åren, från närmare 33 000 år 2002 till 17 000 år 2005. Antalet 2005 är dock tre gånger högre än under mitten av 1990-talet (1996: 5 700 asylsökande) och Migrationsverket bedömer att inflödet kommer att ligga på omkring 15 000 asylsökande årligen 2008 och 2009.

…och små förändringar i asylinvandringens sammansättning
De flesta asylsökande kommer fortfarande från Serbien och Montenegro, Irak och vissa delrepubliker i OSS (f d Sovjet). Från den afrikanska kontinenten kom drygt 2 700 asylsökande under 2005.

Fördelningen kvinnor – män har i stort sett varit konstant över de senaste åren, drygt en tredjedel kvinnor, två tredjedelar män; andelen barn har varit strax under 30 procent. De s k Dublinfallen har under samma period utgjort omkring en tredjedel av de asylsökande.

Hög andel bifall…
Den förväntat höga andelen bifall, 30 - 50 procent, förklaras i huvudsak med det stora antalet asylsökande som behandlats – och fått eller beräknas få bifall – utifrån särlagstiftningen. Detta gäller efter prövning i samtliga instanser (inklusive de ärenden som behandlats genom  ny ansökan) och om man räknar bort de s k Dublinfallen. Den mycket låga andelen med bifall på grund av skyddsbehov kvarstår dock, fyra procent.

…och färre återvänder i Migrationsverkets regi
Trots Migrationsverkets prioritering av återvändande, är det färre asylsökande som skickas tillbaka genom Migrationsverket. En av orsakerna är naturligtvis den tillfälliga lagen, som inneburit att ett stort antal av de potentiella återvändarna stannat kvar i landet.

I avsnittet om återvändande finns inga re-integrationsåtgärder redovisade, ej heller andra positiva åtgärder för att underlätta ett återvändande. Endast kontroll/sanktionsinriktade åtgärder beskrivs.

Kvalitetssäkring av mottagningsverksamheten…
Ett omfattande kvalitetssäkrings- och uppföljningsarbete redovisas i rapporten. Kvalitetssäkringen ställs dock inte i relation till EU:s miniminormer för mottagande av asylsökande, trots att dessa trädde i kraft för drygt ett år sedan. Vad gäller till exempel asylsökandes tillgång till sjukvård uppfyller Sverige fortfarande inte direktivets krav; även på andra områden finns frågetecken vad gäller det praktiska genomförandet av direktivet (se tidigare artikel om bland annat boendeförhållanden på Migrationsverkets anläggningsboende i Fagersta, länk i högerspalten).

…men ingen resultatredovisning
Tyvärr redovisas inte några som helst kvantitativa data; andelen som deltar i den nya organiserade verksamheten/sysselsättningen framgår ej, inte heller vilken inriktning denna haft. Senaste redovisningen är från 2005 , då enbart 43 procent deltog. En redovisning av ett omfattande arbete med ett fördjupat köns/genusperspektiv inom ramen för asylprövningen ges. Någon motsvarande redovisning återfinns inte vad gäller mottagandeverksamheten, där man tidigare konstaterat stora skillnader mellan deltagande i till exempel organiserad verksamhet.