Ökat stöd till frivilligorganisationer och europeiska projekt efterlyses - Eurasylum intervjuar ECRE:s avgående generalsekretare Peer Baneke

2006-05-10

Eurasylum, ett europeiskt konsultföretag, som arbetar med forskning, utvärdering och utbildning inom invandrings- och asylpolitik, har intervjuat den avgående generalsekreteraren för ECRE (European Council on Refugees and Exiles). ECRE, som inom kort flyttar sitt huvudkontor från London till Bryssel, är en av de viktigaste aktörerna inom frivilligsektorn vad gäller flyktingars och asylsökandes situation och rättigheter i Europa.

I intervjun kommenterar Baneke bland annat EU:s nya utvecklingsprogram för stöd till arbetet med asylsökande och flyktingar, Solidarity and Management of Migration Flows 2007 – 2013 och därmed också Europeiska flyktingfondens framtida inriktning.

Enligt Baneke är det positivt att de nya finansiella instrumenten för stöd till den gemensamma europeiska asylpolitiken får betydligt större medelstilldelning än tidigare. Han kritiserar samtidigt snedfördelningen mellan olika verksamhetsområden: insatser vad gäller gränskontroll får hela 30 procent av medlen, medan till exempel asylmottagande, asylprocess, frivillig återvandring och integration av flyktingar tillsammans endast får 20 procent av budgeten. 

Baneke beklagar också att insatser inom den nya integrationsfonden ej kan omfatta flyktingar och att det är medlemsstaterna som kan besluta om integrationsåtgärder överhuvudtaget skall innefattas i den nya flyktingfonden. Risken är stor att medlemsstaterna satsar allt mindre på detta allt mer angelägna område.

Rådgivande kommittéer ger frivilligsektorn inflytande…
Inför den nya programperioden föreslår Baneke att medlemsstaterna etablerar rådgivande kommittéer för programgenomförandet. Kommittéerna skall kunna ha ett avgörande inflytande på program och prioriteringar, och ha representation från olika samhällsaktörer, främst frivilligsektorn.

…enligt svensk modell?
Modellen med samråd med frivilligorganisationerna har ju prövats – med gott resultat – i bland annat Sverige. Migrationsverket, som ansvarar för Europeiska flyktingfonden i Sverige, anordnade inför utlysningen 2006 ett seminarium för att efterhöra synpunkter från några av de berörda organisationerna och aktörerna. Ett sådant samråd – och i förlängningen samverkan med och konsultstöd från externa aktörer – är särskilt angeläget i Sverige, där ju kopplingen mellan den myndighet/organisation som har ansvar för -  och i praktiken monopol på - asylmottagandet å ena sidan och flyktingfonden å den andra, kan tyckas olycklig.

Baneke kommenterar i övrigt kvarstående problem i EU:s och medlemsstaternas asylprövning,  insatser för skydd i ursprungs/närregionerna och  frågan om en utökning av kvotflyktingsystemet.

Frivilligorganisationerna i nyckelroll…
Svårigheterna för frivilligorganisationerna att få del av programmedel berörs också i intervjun. Problemen med medfinansiering, sena utbetalningar av projektmedel och ett komplicerat ansökningsförfarande är välbekanta hinder också för svenska projektmakare!

…också i ett europeiskt perspektiv
Baneke efterlyser även betydligt mer av pan-europeiskt samarbete och stöd till gränsöverskridande studier, projekt och riktlinjer. Genomförandet och uppföljningen av EU-direktiven på asylområdet är ett viktigt led i detta arbete. Även här kan frivilligorganisationerna spela en viktig roll som övervakare och som kontaktpunkt gentemot dem som berörs - asylsökande och flyktingar.