Amnesty Internationals årsrapport 2006: Sverige får kritik för flyktingpolitiken

2006-06-09

Tisdagen den 23 maj 2006 publicerades Amnestys årsrapport om hur de mänskliga rättigheterna respekterades runt om i världen under 2005. Sverige får kritik på ett antal punkter, men främst för frågor relaterade till asylsökande. Amnesty lyfter t.ex. upp den kritik som FN:s kommitté mot tortyr riktat mot Sverige. Under 2005 kom också beslutet från kommittén i vilken Sverige skarpt kritiserades för avvisningen av den egyptiske medborgaren Ahmed Agiza år 2001. Kommittén konstaterade att Sverige borde ha insett att Ahmed Agiza i Egypten riskerade att utsättas för tortyr och att de diplomatiska försäkringar som Sverige fått från Egypten inte kunde skydda honom från denna risk. Dessutom var kommittén kritisk till att Agiza och hans landsman Mohammed El Zary återsändes till Egypten utan att ha givits möjlighet att ha kontakt med internationell fora innan beslutet verkställdes.

Amnesty uttrycker också sin oro över handläggningen i den svenska asylprocessen, där vart tredje ärende nu anses vara uppenbart ogrundat, vilket för den asylsökandes del innebär att han eller hon varken får ett offentligt biträde eller en ordentlig asylutredning. Med andra ord nekas dessa personer en rättssäker asylprocess. Om den asylsökande överklagar finns dessutom risken att han eller hon skickas ut ur landet innan överklagandet är avgjort. Ett exempel på en grupp som har drabbats hårt av detta är romer från Bulgarien. Eftersom Bulgarien är medlemskandidat till EU ses ansökningar därifrån som uppenbart ogrundade, trots att romerna i sitt hemland ofta utsätts för omfattande diskriminering och trakasserier. 

Även flera andra europeiska länder får kritik på området för flyktingar och asylsökande och Amnesty vittnar om ett mönster av människorättskränkningar anslutna till rätten att söka asyl. År 2005 präglades EU:s asylpolitik av kontroll och försök att stänga flyktingar ute istället för att ta tag i problemen och säkerställa rätten att söka asyl. Ett tragiskt exempel på detta var dödsskjutningarna under hösten 2005 av migranter som försökte ta sig in i de spanska enklaverna Ceuta och Melilla.