EU-kommissionen följer upp mottagandedirektivet

2006-06-13

EU-kommisionen har gett det s k Odysseus-nätverket i uppdrag att följa upp och utvärdera hur medlemsstaterna genomfört direktivet om miniminormer för mottagande av asylsökande.  Direktivet skulle vara infört i nationell lagstiftning den 6 februari 2005 och bör nu också vara implementerat i praktisk verklighet.

ECRE (European Council on Refugees and Exiles) och Pro Asyl i Tyskland har tidigare gjort kritiska granskningar av hur direktivet genomförts. Den Europeiska temagruppen asyl inom Equal, där Sverige är ordförande, kommer också inför en större europeisk konferens i Malmö den 8 – 10 november 2006, att göra studier av hur direktivets regelverk fungerar i praktiken.

I Odysseus-nätverkets uppföljning ingår också en enkät till frivilligorganisationer, funktionärer och andra intresserade om hur direktivet uppfattas ha genomförts i respektive medlemsstat.  Fram till den sista juni 2006 är det möjligt att svara på enkäten.

Odysseus-nätverket är ett forskningsnätverk finansierat av EU-kommissionen och man genomför studien genom kontaktpersoner/forskningsinstitutioner i respektive medlemsstat. I Sverige är Örjan Edström vid Umeå universitet ansvarig för studien.

Tema asyl har i en rad artiklar redovisat bakgrunden till direktivet och hur det utvecklats över tid.  Resultat och goda exempel från utvecklingsarbetet inom Equal och Europeiska flyktingfonden inom tema asyl har systematiskt kopplats till direktivets olika artiklar, som i 28 artiklar behandlar medlemsstaternas skyldigheter vad gäller asylsökandes tillträde till arbetsmarknad, yrkesutbildning, skolgång etc.