Finska ordförandeskapet 2006 - det gemensamma europeiska asylsystemet sju år efter Tammerfors: kritisk granskning efterlyses

2006-06-30

Symbolen för det finska ordförandeskapetFinland är ordförandeland i Europeiska unionen under andra halvåret 2006. Bland de frågor som prioriteras är en uppföljning och granskning av hur det gemensamma europeiska asylsystemet (CEAS) har implementerats – sju år efter det europeiska rådsmötet i Tammerfors 1999, det rådsmötet som var startpunkten för tillskapandet av ett gemensamt europeiskt asylsystem. Under det finska ordförandeskapet skall man se över den EU-lagstiftning som nu finns på plats inom asylområdet, bland annat direktivet om mottagande av asylsökande. Översynen skall ge underlag till en Grönbok om CEAS, som ges ut av EU-kommissionen under våren 2007.

En rad finska frivilligorganisationer har med anledning av det finska ordförandeskapets prioritering av asylpolitiken, skrivit ett brev till den finska regeringen och ställt krav på att kritiskt granska och även verka för förbättringar av bland annat de minimivillkor för mottagande som nu gäller (sedan 2005). Jämfört med EU-kommissionens ursprungliga förslag från år 2001 ger den nu gällande direktivtexten alltför stort utrymme för medlemsstaterna att välja den lägsta tänkbara nivån vad gäller mottagandevillkor.

Bland andra prioriteringar under det finska ordförandeskapet ingår att utarbeta riktlinjer för att motverka illegal migration, uppföljning av EU:s handlingsplan mot trafficking och, vad gäller sysselsättning och arbetsmarknad, föra en fortsatt diskussion om arbetskraftsinvandring inom ramen för frågan om den demografiska utvecklingen.

Från energiförsörjning…
En central fråga under Finlands ordförandeskap är att utveckla EU:s energipolitik. Till stor del handlar det om att säkerställa energileveranser från Ryssland, och en viktig uppgift blir därför att förstärka dialogen mellan EU och Ryssland, en form av dialog där Finland historiskt sett har hög kompetens.

Finland kommer naturligtvis också att arbeta vidare med frågan om EU:s konstitution, även om man här är mindre optimistisk vad gäller konkreta resultat.

…till större öppenhet gentemot medborgarna
En annan viktig fråga under ordförandeskapet är hur man kan öka medborgarnas förtroende för EU. Större öppenhet och tydligare redovisningar av vad EU faktiskt åstadkommer – och att visa på områden där Unionen är effektivare än medlemsstaterna  – är viktiga inslag, dvs både att synliggöra EU:s insatser och att ge medborgarna insyn i detta arbete. NTG-asyls projekt Ett fönster, öppet mot allmänheten kan ses som ett, visserligen blygsamt, försök med denna inriktning. Medborgarna skall kunna deltaga i och få reda på bakgrunden till beslut, EU:s institutioner och policy skall bli mera transparenta och kommunikationen med medborgarna enklare och mer pedagogisk.

Beslut om nya program och institutioner…
Beslutet om EU:s sjunde ramprogram skall fattas under hösten 2006; programmet skall därefter lanseras under 2007. Den Europeiska globaliseringsfonden skall enligt planerna inrättas den 1 januari 2007 i syfte att ge stöd till anställda som blivit arbetslösa på grund av globaliseringen; under hösten skall också arbetet med att förbereda etableringen av ett Europeiskt jämställdhetsinstitut (European Gender Equality Institute) slutföras. Beslut om placering av institutet skall också tas under det finska ordförandeskapet.

…och uppföljning av Lissabon- och Köpenhamnsprocesserna
Den första utvärderingen av hur medlemsstaterna arbetat med den nya integrerade strategin för ekonomi och sysselsättning skall göras under hösten 2006. Vad gäller sysselsättningspolitiken skall särskilt frågan om en balans mellan trygghet och flexibilitet i arbetslivet – flexicurity – prioriteras. Kommissionen kommer också att presentera en Grönbok i denna fråga under hösten 2006.

Inom utbildningsområdet anordnar Finland ett uppföljande ministerrådsmöte inom ramen för Köpenhamnsprocessen. De nya sammanhållna utbildnings- och yrkesutbildningsprogrammen lanseras under 2007; under hösten 2006 presenterar Kommissionen en rekommendation om ett europeiskt ramverk för utbildningskvalifikationer (European Qualifications Framework).

Sammanfattningsvis ett ambitiöst program, där förhoppningsvis asyl- och flyktingpolitiken får en viktig roll, i synnerhet med tanke på kopplingen till Tammerfors och det finska ordförandeskapet 1999. Vad som anmärkningsvärt nog inte nämns i programmet är den gemensamma europeiska integrationspolitiken eller integrationsfrågorna överhuvudtaget. Tema asyl bevakar och rapporterar vidare om det finska ordförandeskapet under hösten.

Christian Råbergh, christian.rabergh@temaasyl.se
Artikeln uppdaterad 2006-08-21