Kontroll högst på agendan - EU-kommissionen om framväxten av asylsystemet

2006-07-05

Återigen är nya krafttag mot irreguljär invandring överst på agendan när kommissionen den 28:e juni presenterade framtida steg inom området för migration och asyl. Kraftansträngningar såsom gemensamma gränspatruller, förbättrat samarbete med regioner migranterna kommer ifrån, hårdare tag mot människosmugglare och mot personer som arbetar svart utan uppehållstillstånd är alla exempel på åtgärder som ska ta itu med den irreguljära invandringen till EU:s medelhavsländer. Denna fokus på kontroll snarare än flyktingars rättigheter, kritiseras emellertid hårt av exempelvis Amnesty, som menar att dubbelmoralen blivit ett allt större problem för EU-staterna. Det österrikiska ordförandeskapet var på sätt och vis framgångsrikt i arbetet med att främja mänskliga rättigheter i länder utanför unionen men misslyckades med att tackla de brott som begås framför den egna dörren, menar Amnesty. I ett brev till det tillträdande finska ordförandeskapet framför Amnesty tio rekommendationer för att bättre stärka de mänskliga rättigheterna även inom unionen.

Ett nytt system för övervakning
Kommissionens kommande åtgärder presenterades tillsammans med en första utvärdering (the Scoreboard Plus) av det så kallade Haagprogrammet som stakar ut vägen mot ett gemensamt asylsystem. Utvärderingen ger en bild av vilka länder som överfört direktiv inom ramarna för Haagprogrammet till nationell lagstiftning och huruvida de kan sägas efterleva bestämmelserna i direktiven. Vad gäller mottagandedirektivet framgår av utvärderingen att kommissionen än så länge bara riktat kritik mot Grekland och Portugal för bristfällig implementering. Utvärderingen är emellertid inte särskilt utförlig och allt eftersom antalet antagna direktiv inom det gemensamma asylsystemet blir fler så växer också behovet av att bättre övervaka hur medlemsstaterna efterlever EU-lagstiftningen. Kommissionen föreslår därför ett nytt system för utvärdering av hur både EU:s institutioner och medlemsstaterna efterlever målen i Haagprogrammet. Systemet skulle underlätta informationsutbyte och kontroll och ge bättre förutsättningar att se vad i lagstiftningen som behöver kompletteras, menar kommissionen.

Istället för konstitutionen
I och med att konstitutionen inte träder i kraft inom en överskådlig framtid slår kommissionen fast att beslutsprocesserna inom området för ”frihet, säkerhet och rättvisa” behöver bli effektivare på annat sätt. Vägen till beslut är ofta lång och krånglig när varje medlemsstat har vetorätt och kommissionen menar att en övergång till majoritetsbeslut inom fler områden skulle göra beslutsprocesserna effektivare. Inom migrations- och asylpolitiken krävs fortfarande enhällighet på området för legal invandring, det vill säga arbetskraftsinvandring – ett område som präglas av stora nationella motsättningar. Detta är ett område inom vilket beslutsfattande måste bli mer effektivt, kommissionen har lagt sitt förslag, nu är det upp till medlemsstaterna att ta beslut om att göra EU handlingskraftigt menar kommissionens president José Manuel Barroso.

Emma Cars, emma.cars@temaasyl.se