Ny EU-kommissionär för migrations- och integrationsfrågor?

2006-08-14

I en tänkvärd ledarartikel i European Voice pläderar tidningen för en delning av Direktoratet för rättvisa, frihet och säkerhet. I nuläget är kommissionären Franco Frattini ansvarig både för polisiärt och juridiskt samarbete, kampen mot terrorism och organiserad brottslighet och invandrings- och integrationsfrågor. Konstruktionen kan innebära en olycklig sammanblandning av frågor om kriminalitet och gränskontroll med reglerad invandring och integrationsåtgärder.

Argumenteringen är delvis densamma som NTG-asyl fört fram när det gäller mottagande av asylsökande: förberedande insatser för integration/re-integration inom ramen för mottagande av asylsökande bör ej handhas av samma instans som ansvarar för kontroll och prövning asylansökan och, vid avslag, avvisning.

Flera goda argument
Genom att separera invandrings- och integrationsfrågor från de mera repressiva delarna av migrationspolitiken, hamnar dessa på en mer neutral mark; invandringsfrågorna uppfattas inte längre som en fråga för polis och gränskontrollanter (eller inom ramen för den s k inre kontrollen). Migrations- och integrationspolitiken skulle därmed också bättre kunna samverka med och bli en naturlig del av andra viktiga politikområden.

Invandring och integration – två sidor av samma mynt
Ett nytt direktorat skulle vidare  innebära att integrationsfrågorna ges en tydligare profil och möjliggöra bättre analyser, kunskapsunderlag och mera av sammanhållna insatser. I artikeln pekar man också på den mycket kraftiga ökningen av direktoratets uppgifter; cirka tjugo procent av alla Kommissionens förslag rör frågor om Rättvisa, frihet och säkerhet.

Christian Råbergh, christian.rabergh@temaasyl.se