Mottagandedirektivet under granskning

2006-10-02

EU-kommissionen följer upp direktivet om mottagande av asylsökande
EU-kommissionen gav förra året det s k Odysseus-nätverket i uppdrag att göra en uppföljning/utvärdering av hur överföringen till nationell lagstiftning och det praktiska genomförandet av det s k mottagandedirektivet skett i medlemsstaterna. De för undersökningen ansvariga forskarna rapporterade om det hittillsvarande resultatet vid en konferens i Bryssel den 26 september.

Odysseus-nätverket är ett nätverk av jurister som arbetar med asyl- och flyktingrätt. Den svenske representanten är Örjan Edström, professor i juridik vid Umeå universitet. Rapporten bygger i huvudsak på en omfattande enkät, med omkring 100 frågor, som de medverkande forskarna hade att besvara. Förutom enkäten har många av forskarna använt sig av information från olika källor och i vissa fall har också forskare från andra discipliner medverkat.

När kommissionen godkänt rapporten kommer den att offentliggöras, vilket beräknas ske under hösten 2006. Vid den av Svenska ESF-rådet och NTG-asyl anordnade europeiska konferensen om Equal-programmets tema asyl och mottagandedirektivet i februari 2007 kommer det slutgiltiga resultatet också att presenteras.

Första resultaten av uppföljningsstudie presenterade i Bryssel
Forskarnätverket Odyssesus Network var organisatör av den femte europeiska kongressen för jurister specialiserade på immigration och asyl och denna gång stod mottagandevillkoren för asylsökande i EU under granskning. Nätverket har under 2006, på uppdrag av kommissionen och i nära samarbete med UNHCR, gjort en uppföljning av Europeiska rådets direktiv om miniminormer för mottagande av asylsökande. Årets kongress blev därför en presentation av de första resultaten från den komparativa studie som forskarnätverket genomfört. Medlemmar i nätverket, som består av forskare från 23 medlemsländer, har ur ett i första hand juridiskt perspektiv granskat hur implementeringen och till viss del även den praktiska efterlevnaden av mottagandedirektivet i sina respektive länder ser ut.

Under kongressen presenterades i allmänna drag de första iakttagelserna kring direktivets inverkan på mottagningsvillkoren i EU. Speciell uppmärksamhet riktades mot hur mottagandet av personer med särskilda behov utformats i medlemsstaterna och villkoren för förvarstagna asylsökande.

Positiva tendenser trots misslyckad harmonisering…
Föga överraskande konstaterades det att mottagningsvillkoren inom EU fortfarande är långt ifrån harmoniserade, något man heller knappast kan vänta sig av ett vagt formulerat direktiv som endast föreskriver miniminormer och lämnar dörrar öppna för vitt skilda tolkningar. Vid antagandet av direktivet befarande många att de låga miniminormerna skulle leda till att länder med ett redan utvecklat mottagandesystem ”legitimt” skulle kunna sänka de existerande villkoren. Odysseus-nätverket har dock inte funnit några tecken på att så skulle ha skett, utan kunde endast rapportera om positiva trender. I de gamla medlemsstaterna fann utredarna en strävan till att bevara mottagandet på den redan rådande nivån, medan direktivet generellt sett medfört en positiv utveckling i de nya medlemsstaterna.  

… men fortfarande finns stora brister i mottagandet
Trots att direktivet i stora drag medfört en positiv utveckling är mottagandet på olika sätt fortfarande bristfälligt i flera länder, och uppnår inte ens alltid den minimistandard som direktivet föreskriver. I synnerhet tillämpningen och tolkningen av kapitel IV angående personer med särskilda behov ansågs bristfällig, och situationen för förvarstagna presenterades som otillfredsställande i många länder.

Direktivet har trots sina brister ett värde som ett viktigt komplement till FN:s flyktingkonvention, och även om någon harmonisering inte har uppnåtts finns det nu en gemensam grund för lagstiftning inom området. Odysseus-nätverkets landrapporter är ännu inte offentliga, utan kommer att sammanställas till en slutlig rapport och överlämnas till kommissionen i slutet av oktober. Inom ramen för den av Svenska ESF-rådet och NTG-asyl anordnade europeiska konferensen om asylmottagande i Malmö i februari 2006 den slutgiltiga rapporten att presenteras.

Lisa Tönnes, lisa.tonnes@temaasyl.se
Christian Råbergh, christian.rabergh@temaasyl.se