Kompetens för överlevnad – om asylsökande från Afrika i Hamburg

2006-10-02

Den i Tyskland nyligen publicerade avhandlingen Habitus der Überlebenskunst handlar om situationen i Hamburg för asylsökande från ett antal afrikanska länder och innehåller en rad mycket intressanta och viktiga iakttagelser och slutsatser, giltiga också vad gäller asylsökande i Sverige. Författaren, Louis Henri Seukwa, numera verksam vid Goetheuniversitetet i Frankfurt, belyser i avhandlingen unga afrikanska asylsökandes olika strategier för att överleva i ett asyl- och samhällssystem som ger individen ytterst lite av de socio-ekonomiska rättigheter som enligt bland annat EU:s mottagandedirektiv tillkommer de asylsökande. En av orsakerna är att de tyska delstaterna (med vissa undantag) i praktiken inte ger de asylsökande med s k Duldung-status (en form av temporärt tillstånd i väntan på avvisning) några som helst möjligheter till arbete eller utbildning.

Seukwa tar sin utgångspunkt i en skarpsinnig analys av begreppet kompetens, redovisar de asylsökandes bakgrund i ett postkolonialt Afrika, med de flesta stater och statsapparater i djupt förfall och kaos, och avslutar med en – trots allt – optimistisk plaidoyer för de unga afrikanska asylsökandes rätt till ett bättre liv och förmåga att själva skapa förutsättningarna för detta.

Vad är och hur uppstår kompetens?
Avhandlingens första del redovisar ett antal kompetensbegrepp och –teorier, och Seukwa för oss med fast hand genom de minst sagt svårgenomträngliga ordmassor som används för att beskriva och definiera begreppet kompetens. Till sin hjälp använder han bland andra Chomsky, Piaget, Vygotsky och Bourdieu och läsaren får härigenom en utmärkt repetition av dessa portalfigurers tänkande inom lingvistik, pedagogik, psykologi och sociologi. Med hjälp av de olika vetenskapliga disciplinernas metoder och analysinstrument lyckas Seukwa sedan definiera och operationalisera ett kompetensbegrepp, som enligt honom svarar mot hans behov av att undersöka hur de unga asylsökande från ett tiotal länder i Afrika överlever och lyckas både arbeta och utbilda sig i Hamburg.

Ett postkolonialt Afrika i förfall och kaos
Avhandlingens andra del för oss till ett Afrika, där statsapparaten i många länder befinner sig i kris och sönderfall och där korruption, maktmissbruk och våldsanvändning endast tycks öka. Seukwa visar tydligt hur detta är en följd av det koloniala arvet och hur dessa missförhållanden förstärks genom fortsatt ojämlika handels- och maktrelationer till väst- (och tidigare öst-)världen.  Han ger en rad målande och djupt upprörande beskrivningar av maktelitens närmast depraverade liv och hur avsaknaden av ett rimligt socialt kontrakt mellan folket och staten leder till en djup förtroendekris. Seukwas poäng här blir bland annat att de för folkets välfärd nödvändiga institutionerna saknas eller fungerar ytterst bristfälligt; för undersökningens del är det naturligtvis särskilt bristerna i utbildningsväsendet som är relevanta.

Bildningsbiografier och bildningsvägar
Den tredje och avslutande delen redovisar 76 unga asylsökandes biografier, med tonvikt på deras formella och informella utbildningsbakgrund och lärande. En stor del av informanterna kommer från Sierra Leone, övriga från bland annat Liberia, Togo, Burkina Faso och Etiopien.

Seukwas inför i den avslutande delen begreppet habitus – som ju också återfinns i avhandlingens titel – och avser därmed förvärvade dispositioner att möta olika situationer på för individen bestämt sätt (med referens till den franske sociologen Pierre Bourdieu). Kopplat till de specifika kompetenser som de unga asylsökande utvecklat och fört med sig – här manifesterade som överlevnadskonst - , söker Seukwa visa hur de genom sin bakgrund och kompetens överlever i en ny omgivning, dvs det tyska asylsystemet och storstaden Hamburg – en omgivning inte alltför olik den kaotiska och omänskliga situation de lämnat. Här gör Seukwa också en spännande och tankeväckande koppling till Equal-programmet och dess inriktning på att utveckla och stödja egenkraft – empowerment – hos missgynnade grupper och att motverka (strukturell) diskriminering.

Christian Råbergh, christian.rabergh@temaasyl.se

Beställ Seukwas avhandling Habitus der Uberlebenskunst. Zum Verhältnis von Kompetenz und Migration im Spiegel von Fluchtlingsbiographien via info@temaasyl.se

Louis Henri Seukwa har tillsammans med professor Joachim Schroeder utvärderat det under 2005 avslutade Utvecklingspartnerskapet QUALIFICATION OFFENSIVE FOR ASYLUM SEEKERS AND REFUGEES IN HAMBURG IN HAMBURG och har samma uppdrag i anslutning till det nya partnerskapet Flyktort Hamburg. Ladda ner utvärderingen i högerspalten.

Läs mer om Utvecklingspartnerskapet Flyktort Hamburg i projektarkivet (månadens projekt på Tema asyl oktober 2005)