Antalet asylsökande minskar till Europa - men Norden undantag

2006-10-02

I UNHCR:s nyligen publicerade halvårsrapport om inflödet av asylsökande till de 36 industrialiserade länderna i världen framgår att den nedåtgående trenden fortsätter.
Knappt 135 000 nya ansökningar registrerades under första halvåret 2006, jämfört med 190 000 år 2004. Inom EU-området registrerades drygt 89 000 ansökningar första halvåret 2006 mot 134 000 år 2004. Minskningen mellan första halvåren 2005  respektive 2006 inom EU uppgår till 21 procent.

Antalet asylsökande till de nordiska länderna (inklusive Norge) har dock varit i stort sett oförändrat mellan 2005 och 2006; en minskning med 29 procent till Danmark, en ökning på elva procent till Sverige och ett oförändrat antal till Norge innebär sammanlagt 13 300 första halvåret 2006  jämfört med 13 500 första halvåret 2005.

Flest asylsökande till de 36 länderna kom under den aktuella perioden från Kina (8 800) följt av Irak (8 500), Serbien/Montenegro (8 000), Ryssland (6 900) och Turkiet (4 600). Ett ökande antal asylsökande kan noteras från bl a Irak, Eritrea och Zimbabwe.

Minskningen av antalet asylsökande mellan de två mättillfällen är särskilt påfallande i Frankrike (-41 procent), Grekland (-38 procent, Österrike (-31 procent), Belgien (-29 procent) och Tyskland (-21 procent). Något överraskande är ökningen till Nederländerna, +71 procent, som dock delvis förklaras av att siffran även inkluderar överklaganden/upprepade ansökningar.

Förändringarna i ursprungsländer var mindre omfattande; den största minskningen av antalet asylsökande mellan de bägge mättillfällena stod Ryssland för (-27 procent), följt av Serbien/Montenegro (-26 procent), Turkiet (-25 procent) och Nigeria (-27 procent).

Antalet asylsökande från Eritrea nästan dubblerades, från 1 400 första halvåret 2005 till 2 600 första halvåret 2006, en ökning med hela 82 procent. Merparten av de eritreanska asylansökningarna registrerades i Storbritannien.

Christian Råbergh, christian.rabergh@temaasyl.se