Angeläget finskt Flyktingfondsprojekt om kvalitetssäkring av asylmottagandet - men Migrationsverket avstår från samarbete

2006-10-02

Med utgångspunkt från en gedigen forskningsstudie, Förändring är ett permanent tillstånd, som bland annat beskriver och analyserar det finska asylmottagandet ur en rad olika perspektiv, avser finska Arbetsministeriet i samarbete med Oravais flyktingmottagning i Österbotten, att genomföra ett projekt för kvalitetssäkring av  asylmottagandet i Finland.

Inom ramen för utvecklingsprojektet, finansierat av Europeiska flyktingfonden, skall ett systematiskt kvalitetsutvecklings- och kvalitetssäkringsarbete genomföras, där ett mål är att kvalificera sig för den europeiska utmärkelsen EEA (European Excellence Award) som utdelas av EFQM (European Foundation for Quality Management). Indikatorer och jämförelsemetoder skall utvecklas för att sedan användas i ett kontinuerligt förbättringsarbete i de fjorton flyktingmottagningarna i Finland. Som Tema asyl tidigare kunnat berätta är flykting/asylmottagandet i Finland ett i huvudsak kommunalt ansvarsområde.

I samband med framskrivandet av projektet, har Arbetsministeriet framfört önskemål om samarbete med svenska Migrationsverket, i första hand i form av ett informations- och erfarenhetsutbyte. Migrationsverket har dock valt att avstå från ett sådant samarbete. NTG-asyl kommer emellertid att kunna delta i projektets styr/referensgrupp och därmed rapportera och vidareföra erfarenheter och resultat.

Identifiering av tjänster och ”produktifiering” som grund för kvalitetskriterier
I projektet deltar fem flyktingmottagningar, Helsingfors, Joutseno, Uleåborg, Tammerfors och Åbo under ledning av Oravais kommunala flyktingmottagning (i det svenskspråkiga Österbotten). Enkäter och analyser av mottagandepersonalens arbetsuppgifter ger underlag för en systematisering och produktifiering av de tjänster som erbjuds de asylsökande. Härigenom kan också kvalitetskriterier och uppföljningsvariabler utvecklas utifrån den modell som tagits fram av EFQM (European Foundation for Quality Management).

I arbetet ingår också att kartlägga och analysera arbetsmiljö och arbetskultur och därmed efterhand utveckla förhållningssätt och värdegrund hos personal och samarbetsparter. I den ovannämnda forskningsstudien ingick också en omfattande enkät och en analys av de asylsökandes uppfattning om och synpunkter på asylmottagandet; härigenom säkerställs målgruppens inflytande över verksamheten.

Samverkansparter involveras och projektorganisation inrättas
I undersökningen kommer också andra aktörer som samarbetar med flyktingmottagningarna att ingå. Här finns bland andra representanter för hälso- och sjukvården, utbildningsanordnare, frivilligorganisationer, polisen och Inrikesministeriet.

En styrgrupp med mottagningsenheternas chefer inrättas samt en referensgrupp med deltagande från bland annat EFQM. I synnerhet i den senare gruppen torde deltagande från NTG-asyl vara av intresse. Olika former av spridnings/påverkansaktiviteter ingår i projektplanen, och NTG-asyl (och även ETG-asyl/Community of Practice, dvs den Europeiska temagruppen inom Equal) kan i samband härmed spela en viktig roll för att vidareföra goda exempel och erfarenheter på både nationell och EU-nivå.

Christian Råbergh, christian.rabergh@temaasyl.se