Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering (2004-2006)

Regeringen beslutade i samband med nedläggningen av Integrationspolitiska maktutredningen våren 2004 om direktiv för en ny utredning om makt, integration och strukturell diskriminering. Professor Masoud Kamali förordnades som särskild utredare.

Utredningen uppdrag var att:

- Identifiera strukturell diskriminering på grund av etnisk eller religiös tillhörighet,
- I den mån sådan diskriminering kan påvisas, identifiera och analysera mekanismerna bakom den och dess konsekvenser för makt och inflytande samt allmänt dess konsekvenser i förhållande till de integrationspolitiska målen och
- Föreslå åtgärder för att motverka strukturell diskriminering på grund av etnisk eller religiös tillhörighet och för att öka möjligheterna till inflytande och makt för dem som främst riskerar att utsättas för sådan diskriminering.

Utredningen överlämnade sitt slutbetänkande till Justitiedepartementet den 17 augusti 2006.

Slutbetänkande

Integrationens svarta bok. Agenda för jämlikhet och social sammanhållning (SOU 2006:79)

I uppdraget har det bland annat ingått att identifiera strukturell diskriminering på grund av etnisk eller religiös tillhörighet och analysera mekanismerna bakom den och dess konsekvenser för makt och inflytande samt allmänt dess konsekvenser i förhållande till de integrationspolitiska målen.

Utredningen föreslår i rapporten åtgärder för att motverka strukturell diskriminering på grund av etnisk eller religiös tillhörighet och för att öka möjligheterna till inflytande och makt för dem som främst riskerar att utsättas för sådan diskriminering.

 

Delbetänkanden

Bortom Vi och Dom - Teoretiska reflektioner om makt, integration och strukturell diskriminering (SOU 2005:41) (del 1 och 2)

Utredningens uppdrag innebär att identifiera och kartlägga mekanismer bakom strukturell/institutionell diskriminering på grund av etnisk och religiös tillhörighet. "Bortom vi och dom" är utredningens första publikation, i vilken forskare från skilda discipliner och forskningsmiljöer som sociologi, socialantropologi, idéhistoria, ekonomisk historia och kulturgeografi medverkar. Forskarna är verksamma både i Sverige och i andra europeiska länder.

Betänkandet innehåller texter av Masoud Kamali, Philomena Essed, Irene Molina, Teun A. van Dijk, Katarina Mattsson, Michael Azar, Amanda Peralta, Mekonnen Tesfahuney och Paulina de los Reyes.

Sverige inifrån - Röster om etnisk diskriminering (SOU 2005:69)

"Sverige inifrån - Röster om etnisk diskriminering" är utredningens andra publikation och är baserad på hearingar och fokusgruppsstudier i tre stora städer, Malmö, Göteborg och Stockholm. Syftet har varit att ta del av människors kunskaper och erfarenheter av diskriminering inom en rad områden.

Demokrati på svenska? Om strukturell diskriminering och politiskt deltagande (SOU 2005:112)

Rapporten Demokrati på svenska? behandlar den svenska demokratins grundläggande dilemma, nämligen deklarationen av en formell politisk jämlikhet och en reell ojämlikhet som drabbar många människor med invandrarbakgrund och exkluderar dem från politisk deltagande.

Mediernas vi och dom - Mediernas betydelse för den strukturella diskrimineringen (SOU 2006:21)

Rapporten granskar den strukturella/institutionella diskrimineringen inom media och är utredningens fjärde publikation.

Är rättvisan rättvis? Tio perspektiv på diskriminering av etniska och religiösa minoriteter inom rättssystemet (SOU 2006:30)

Rapporten är redigerad av Jerzy Sernecki och granskar den strukturella/institutionella diskrimineringen inom rättsväsendet och är utredningens femte publikation.

Om välfärdens gränser och det villkorade medborgarskapet, del 2 (SOU 2006:37)

Utredningens sjätte publikation behandlar en grundläggande paradox i den svenska välfärdsmodellen. Det har visat sig att det generella välfärdssystemet, vars syfte har varit att minska sociala och ekonomiska ojämlikheter och erbjuda likvärdiga möjligheter till alla, i realiteten är selektiv, villkorad och t.o.m. bidrar till att cementera strukturella ojämlikheter i samhället.

Utbildningens dilemma - Demokratiska ideal och andrafierande praxis (SOU 2006:40)

Rapporten granskar den strukturella/institutionella diskrimineringen inom utbildningsväsendet och är utredningens sjunde publikation.

Diskrimineringens retorik - En studie av svenska valrörelser 1988-2002 (SOU 2006:52)

"Diskrimineringens retorik - En studie av svenska valrörelser 1988-2002" är den åttonde rapporten, och den andra inom området politik, från utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering.

I denna studie undersöks strukturell diskriminering inom den svenska valrörelsen. Syftet är att kartlägga förekomsten av sådan diskriminering riktad mot människor som uppfattas som "icke-svenska" i de senaste fem valrörelserna.

Partierna nominerar - Exkluderingens mekanismer - etnicitet och representation (SOU 2006:53)

"Partierna nominerar - Exkluderingens mekanismer - etnicitet och representation" är den nionde rapporten från utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering.

Rapporten behandlar villkoren för deltagande och representation i politiska partiers nomineringar.

Författarna slår fast att partiernas minskade medlemstal, de tilltagande problemen med social representativitet, tillsammans med den ökade professionaliseringen och den nya snabba politiken har negativa konsekvenser för personer med invandrarbakgrunds möjligheter att delta i partipolitiken. Att partierna prioriterar informationsinsatser och att antalet medlemmar stadigt sjunker kan tänkas vara en försvårande faktor för redan exkluderade grupper att engagera sig i partierna.

Arbetslivets (o)synliga murar (SOU 2006:59)

Rapporten granskar den strukturella/institutionella diskrimineringen inom arbetslivet och är utredningens tionde publikation.

På tröskeln till lönearbete (SOU 2006:60)

Rapporten granskar den strukturella/institutionella diskrimineringen inom arbetsmarknaden och är utredningens elfte publikation.

Den segregerande integrationen (SOU 2006:73)

Rapporten behandlar integrationspolitikens och integrationsarbetets paradoxala roll för ökad segregation och etniska klyftor. Rapporten framhäver behovet av en ny politik för att stävja disintegration och segregation i samhället.

Hälsa, vård och strukturell diskriminering (SOU 2006:78)

Hälsa, vård och strukturell diskriminering är den sista rapporten från utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering. 

Rapporten är i form av en antologi och behandlar den strukturella diskrimineringens inverkan på hälsotillstånd samt tillgång till en adekvat hälso- och sjukvård för personer med utländsk bakgrund. Antologins olika bidrag ger viktiga insikter om hur den strukturella diskrimineringen tar sig uttryck och om dess konsekvenser.