Etablering i Sverige - möjligheter för individ och samhälle (2001-2003)

Etablering i Sverige - möjligheter för individ och samhälle (SOU 2003:75)

Regeringen beslutade i december 2001 att utse Lars Rådh som särskild utredare med uppdrag att se över mottagande av och introduktion för flyktingar.

Utredaren redovisade sitt uppdrag oktober 2003.

Utredningsuppdraget bestod av att utifrån ett helhetsperspektiv göra en översyn av mottagandet av och introduktionen för flyktingar. Översynen ska också omfatta relevanta delar av Migrationsverkets mottagande av asylsökande. Enligt direktiven ska utredningen bland annat identifiera, analysera och förklara hinder för egenförsörjning, delaktighet och en långsiktigt hållbar integration. Såväl mottagande- och introduktionsverksamhetens innehåll och organisation som relevanta lagar och förordningar ska vara föremål för utredningens granskning. Vidare ska utredningen undersöka hur kommunerna använt sig av introduktionsersättning och om utformningen av den har haft någon betydelse för vad som uppnåtts med introduktionen samt ge förslag till hur en obligatorisk introduktionsersättning skulle kunna utformas. I översynen ingår också att se över systemet för statlig ersättning till kommunerna för flyktingmottagandet samt analysera om ersättningssystemet förhindrar en effektiv och individuellt anpassad introduktion.