Tidningar och tidskrifter - svenska, europeiska och internationella

Svenska sidor


Artikel 14. Informations- och debattidning om flyktingfrågor och asylpolitik.

Invandrare och minoriteter. i&m är en populärvetenskaplig facktidskrift som speglar debatt och forskning om invandrar- och minoritetsfrågor samt följer upp och ger bakgrund till aktuella händelser.

Karavan. Litterär tidskrift om världslitteratur.

Kulturtidskriften Mana "bevakar och diskuterar samhälle, politik och kultur ur ett antirasistiskt perspektiv." Tidsskriften ägs av Iransk-svenska solidaritetsförbundet.

Mind. Webbaserad tidskrift med information och nyheter från svenska ESF-rådets program i Sverige. Finns också i pappersformat.

Riksdag & Departement. Politisk journal från riksdag, regering och EU.

Socialpolitiken "ges sedan 1994 ut av den ideella föreningen Socialpolitisk debatt,
partipolitiskt obunden och fackligt fristående. Tidningen granskar och debatterar den snabba samhällsomvandlingen. Underifrånperspektivet är självklart. Mänskliga rättigheter grunden. Demokrati, rättvisa, solidaritet och jämställdhet är bärande värderingar. Tidningen är den enda tidskrift för en bred oberoende socialjournalistik.
Flerfaldigt prisbelönt."
 

Europeiska och internationella sidorETMU är ett sällskap för forskning i etniska relationer och internationell migration. Det är en mångvetenskaplig finländsk förening vars syfte är att främja forskning inom detta ämnesområde i Finland. För att främja detta syfte ordnar föreningen konferenser och utger en vetenskaplig tidskrift, Finnish Journal of Ethnicity and Migration, inom ämnesområdet.


Cafebabel.com är en flerspråkig webbaserad tidskrift som syftar till att stimulera utvecklingen av den europeiska allmänna debatten och erbjuder en daglig fördjupad bevakning av politiska, kulturella och social frågor. Via tidskriften kan man t ex läsa flerspråkiga bloggar och diskutera i forum.

European Voice är producerad av The Economist och har en bra bevakning av både EU-kommissionen och utvecklingen i medlemsstaterna. Kostar dock £ 120 per år inklusive papperstidning som utkommer en gång/veckan.

Eurozine är ett europeisk nätverk som sammanför över 50 kulturtidskrifter, magasin och institutioner.

Forced Migration Review (FMR) är ett debattforum för flyktingfrågor som utkommer tre gånger om året och publiceras på engelska, arabiska och spanska.

Frankfurter Allgemeine rekommenderas för de tysktalande med god bevakning av den i Tyskland mycket aktuella och omdebatterare frågan om migration och asyl. Även god EU-bevakning.

Journal of Intercultural Communication. Sedan några år tillbaka publicerar Immigrant-institutet tidskriften The Journal of Intercultural Communication som berör området interkulturell kommunikation.

Journal of International Migration and Integration är nätverksorganisationen Metropolis tidskrift.

Journal of Refugee Studies erbjuder ett forum för utforskandet av den mångfacetterade migrationen. Tidskriften täcker all typ av tvingande migration och uppmuntrar akademiker såväl som praktiker att leverera kunskap om koncept, policy och praktik. Tidskriften har en  tvärvetenskaplig karaktär och ges ut i samarbete med Refugee Studies Centre, Oxford University. På hemsidan kan man läsa sammanfattningar av artiklar från tidskriften samt beställa tryckta exemplar.

Social Agenda är EU-direktoratet Employment and Social Affairs tidskrift som utkommer fyra gånger per år, elektroniskt och i pappersform. Tidskriften tar upp för direktoratet aktuella ämnen med fokus på arbetsmarknaden och den sociala sammanhållningen.

The International Journal of Migration, Health and Social Care är en tvärvetenskaplig tidskrift som fokuserar på internationell migration, asylsökande, flyktingar och papperslösa, i synnerhet utifrån ett hälsoperspektiv. Tidskriften planeras att utkomma 4 gånger per år: i februari, maj, augusti och november.

Translocations: The Irish Migration, Race and Social Transformation Review är en vetenskaplig tidskrift från Irland som publiceras för gratis tillgång på Internet. Den organisatoriska hemvisten är Dublin City University. Tidskriften är tvärvetenskaplig och riktar sig till akademiker men också en bredare publik som frivilligorganisationer och policyskapare.

Utrop är en norsk webbaserad tidskrift som förmedlar nyheter och aktualiteter om det mångkulturella Norge.

Woman's asylum news är den brittiska hjälporganisationen Asylum Aids månatliga bulletin med nyheter och information som berör kvinnliga asylsökande och flyktingar.