Projekt inom Equal, Europeiska flyktingfonden och övriga (EU)-program

Projekt inom Equal med tema asyl, anställbarhet, integration, diskriminering


I Sverige:

Aros är ett utvecklingspartnerskap inom tema asyl, Equal II. En övergripande målsättning är att nå hela populationen (barn, vuxna, sjuka, friska,) asylsökande i eget boende (EBO) i Uppsala och Västmanlands län samt utveckla verksamheter för alla och knyta ihop dessa delar till en fungerande helhet för såväl EBOs som aktörer.

Brännpunkt - sociala företag i Kävlinge är ett utvecklingspartnerskap inom Equal Tema 1: Anställbarhet. Utvecklingspartnerskapets målgrupp är långtidsarbetslösa och långtidssjukskrivna.

DISI, Diversity in the Swedish Industry var ett utvecklingspartnerskap som syftade till att stärka konkurrenskraften i svensk industri genom att öka mångfalden i de företag som deltog i partnerskapet. Partnerskapet utgick också från att det är nödvändigt att företag tar ett större socialt/samhälleligt ansvar, bland annat gentemot s k utsatta grupper i arbetslivet.

Egenmakt för framtiden - EFF. Arbetskooperativet Basta i Nykvarn utanför Stockholm drev 2002-2005 ett EU-projekt tillsammans med Socialhögskolan vid Lunds universitet, Folksam samt den ideella föreningen FUNK.

FAIR – FramtidsAnpassad Inkluderande Rekrytering - var ett Equalprojekt som syftade till att motverka all form av diskriminering och utestngning i arbetslivet. Projektet bedrev under tiden maj 2005 - dec 2007. FAIR utarbetade en modell för rättvis och kompetensbaserad rekrytering som kvalitetssäkrar rekryteringsprocessen och säkerställer framtida arbetskraftsförsrjning på en mångfaldig kompetensmarknad med öppna arbetsplatser där individen är i fokus.

Framtidsmötet var ett samarbete mellan skola och näringsliv som ska förbereda eleverna för framtida arbetsuppgifter. Projektet syftar till att underlätta övergången från skola till arbetsliv och att motverka utslagning och diskriminering för elever som avbrutit gymnasiet eller saknar fullständiga betyg.

Ge.M.IC är ett forskningsprojekt under EU:s sjunde ramprogram som undersöker sambandet mellan genus, migration och interkulturell interaktion i södra Europa. Projektet koordineras av Centre for Gender Studies vid Pateion University i Grekland, men har partners från universitet i Bulgarien, Rumänien, Turkiet, Makedonien, Spanien, Italien och Cypern. Som en del i projektet har en interaktiv webbsida lanserats. Sidan innehåller bl.a. ett e-bibliotek men länkar till relevanta rapporter och skrifter och ett forum där allmänheten kan publicera sina åsikter eller berätta om sina erfarenheter. Så småningom kommer även projektets egna forskningsrapporter att publiceras på sidan.

Göteborgs-Initiativet är en av parterna som ingår i Equal-utvecklingspartnerskapet Ankomst Göteborg.

Innovation Mainstreaming Community of Practice är ett Equalprojekt vars hemsida syftar till att främja mainstreaming av innovativa metoder, verktyg och tillvägagånssätt som har utvecklats inom ramen för Equal i olika europeiska länder.

Libra var ett utvecklingspartnerskap som arbetar för att öppna byggarbetsmarknaden för de grupper som i dag i praktiken står utanför; kvinnor och personer med utländsk bakgrund.

Make your future var ett partnerskap mellan näringslivet, den offentliga och den ideella sektorn som pågick fram till slutet av 2007. Projektet riktade sig till tre grupper: arbetsgivare på alla nivåer, de som riskerar att slås ut ur arbetslivet och de som aldrig kommit in i arbetslivet.  

Mångfald i arbetslivet är en informativ hemsida som drivs ideellt sedan 2001. Här återfinns referenser till svensk och utländsk litteratur, rapporter och utredningar samt länkar till svenska och utländska hemsidor och information om pågående mångfaldsinitiativ i svenskt arbetsliv.

Mångfald i Företagsamhet har som övergripande syfte att utveckla arbetssätt för att förstärka en struktur som främjar företagsamhet och som präglas av mångfald. Projektet verkar i Katrineholm, Flen och Vingåker.

Mångfald i Västernorrland (avslutat 2005) arbetade för en ökad medvetenhet om mångfald och ett arbetsliv utan diskriminering. Ambitionen var att utveckla detta i samverkan med berörda målgrupper och med stöd av de 11 organisationer som ingick i utvecklingspartnerskapet.

Paraplyprojektet  är ett Equal-projekt vars syfte är att öka intresset och kunskapen om mångfald på arbetsplatser samt skapa opinion mot all diskriminering. Genom kanaler som en webbtidning, böcker och seminarier vill man informera och påverka både beslutsfattare och media.

Projekt inom Equal i andra medlemsstater, andra ansökningsomgången


Arbeit und Bildung International – Tyskland (hemsidan endast på tyska)

Aspire! UK, Storbrittanien

Becoming More Visible, Finland

Edukacja dla Integracji - Partnerstwo na Rzecz Uchodzców - Education for Integration — Partnership for Refugees (EDI) Project, Polen

Eneas Equal 2, Spanien

Fluchtort Hamburg: Berufliche Qualifizierung für Flüchtlinge, Tyskland (hemsidan endast på tyska)

FLUEQUAL, Österike (hemsidan endast på tyska)

InPower, Österike (hemsidan endast på tyska)

Project "Mobilee", Nederländerna

SAGA - Selbsthilfe, Arbeitsmarktzugang und Gesundheit von Asylsuchenden, Tyskland

Süddeutsche Entwicklungspartnerschaft Asylbewerber und Flüchtlinge, Tyskland

Projekt inom Equal i andra medlemsstater, första ansökningsomgången


Asset UK är ett brittiskt utvecklingspartnerskap som på nationell nivå arbetar med att utveckla strategier och metoder för att hjälpa nyanlända asylsökande att integreras socialt och yrkesmässigt.

Asylumisland, Italien

IntegRARsi, Italien

Liverpool Asylum Seeker and Refugee (LASAR) Development Partnership, Storbritannien

Matchingsmakelaar, Nederländerna

Perspective - Berufliche Qualifizierung für Flüchtlinge in Schleswig-Holstein, Tyskland (hemsidan endast på tyska)

Want 2 work i Danmark syftar till att ge asylsökande arbetslivserfarenhet och yrkesutbildning  medan de väntar på att få sina asylärenden avgjorda.

Nationella temagrupper (NTG) inom Equal


FSA - Företagens samhällsansvar är ett informations- och påverkansprojekt som drivs i form av ett nätverk för svenska företag och organisationer som vill ta ett samhällsansvar. Projektet anordnar seminarier, konferenser och utställningar samt sprider skrifter.

NTG-Arbetsmarknad - Nya vägar till arbetsmarknaden och kvalitetssäkring av samverkan är en nationell temagrupp som ned utgångspunkt från bl a projekterfarenheter inom Equal avser att ta fram ett system för kvalitetssäkring av samverkan mellan berörda offentliga partner med olika ansvar enligt regeringsuppdrag och arbetsgivare.

NTG Jämställdhet Argus skall arbeta med jämställdhet i samhälle, arbetsliv och utbildning.

NTG-lär är den nationella temagruppen för lärande miljöer inom Equal-programmet. NTG-Lär syftar till att främja ytor för formellt och informellt lärande genom kunskapsbygge, nätverkande, spridning och strukturpåverkan.

NTG Partnerskap är en nationell tematisk grupp inom Eualprogrammet. Uppgiften är att inom temat partnerskap tillvarata och sprida erfarenheter för påverkan, bidra till ny kunskap samt skapa mötesplatser för gemensam kunskapsbildning.

Projekt inom Europeiska flyktingfonden


Legitimation.nu/sprak är ett samverkansprojekt i Västra Götalandsregionen som pågår mellan år 2003 - 2005 och som verkar för effektiviserad utbildning, integration och internationell rörlighet. Projektet vänder sig till läkare och sjuksköterskor med utländsk utbildning som behöver språkutbildning och har behov av komplettering eller validering av sina kunskaper.

Ny asylprocess påbörjades under senare delen av 2006. Projektet drivs gemensamt av Socialdemokratiska broderskapsrörelsen och FARR – Flyktinggruppernas och Asylkommittérnas riksråd. Ny Asylprocess avser att utreda dialogen mellan politiska aktörer och frivilligorganisationerna för att analysera aktörernas roll i den nya asylprocessen. Genom projektet avser man få en bild av hur asylsökande har uppfattat asylprocessen och hur de bemöts.

Projekt inom Växtkraft Mål 3


Valideringsprojektet The Fast Track syftar till att påskynda & förstärka etablering på arbetsmarkanden för de som deltar i det kommunala introduktionsprogrammet i Kumla kommun. Inom ramen för projektet finns möjlighet att få yrkeserfarenheter från hemlandet validerade.

Övrigt


ASSET är ett EU-projekt, delfinansierat inom ramen för programmet Leonard da Vinci som syftar till att stödja asylsökande, flyktingar och nyanlända invandrare i bl a glesbygdsområden där integrationen ter sig besvärligare än i storstäder.

Barn i väntan (BIV) är ett pedagogiskt samarbetsprojekt mellan Svenska Kyrkan och Individuell Människohjälp. Projektet vänder sig till barn och ungdomar som sökt asyl i Sverige och väntar på uppehållstillstånd. BIV finansieras genom Allmänna Arvfonden.

Challenge Activities är ett forskningsprojekt som finansieras genom Sixth Framework Programme (FP6) och GD forskning (Europeiska kommissionen).

Equalnews ger kunskap och information om hur Mångfald kan bli personalidé i din organisation. Vi berättar om Equalprojektet ”Mångfald som personalidé”. Vi ger också tips och inspiration från andra genom Klippt & Saxat, intervjuer och olika rapporter.

Equal-Works är en brittisk hemsida som samlar projekterfarenheter från utvecklingspartnerskap som bedrivs och bedrivits inom ramen för Equal-programmets första och andra omgång. Hemsidan har en interaktiv funktion så att användare kan delta i debatter, skriva bloggar och lägga upp material. På en särskild avdelning ligger alla utvecklingspartnerskap som berör asylsökande.

European Migration Centre är ett tyskt forskningsinstitut. På denna sida finns länkar till flera pågående och avslutade EU-finansierade projekt.

Welcomeurope.com är en plattform som syftar till att informera om och underlätta sökandet av EU-bidrag och uppbyggnaden av projektverksamhet. Hemsidan har initierats av franska och nederländska experter i syfte att uppmuntra närmare samarbete mellan lokala aktörer och europeiska institutioner.