Övriga europeiska organisationer (ej EU)

European Coalition of Cities Against Racism (ECCAR) är ett europeiskt nätverk av städer mot rasism som lanserades i december 2004. Koalitionen är ett led i UNESCO:s arbete för att inrätta ett nätverk av städer som är intresserade av att utbyta erfarenheter och förbättra metoder för att bekämpa rasism, diskriminering, främlingsfientlighet och utanförskap. 82 kommuner från 17 länder i Europa har anslutit sig till initiativet sedan dess lansering.  Uppsala är en av de svenska städer som deltar i nätverket. År 2010 kommer Uppsala att stå som värd för en konferens inom nätverket.
 
Eurocities är ett nätverk  av europeiska storstäder som verkat i tjugo år. Nätverket sammanför politiker och tjänstemän från drygt trettio europeiska städer och erbjuder en plattform för utbyte av kunskaper, erfarenheter, visioner och idéer. Nätverket engagerar sig i ett brett fält av frågor - bland annat boende, arbetsmarknad och integration.

Europarådet bildades 1949 som en följd av de grymheter som mänskligheten mötte under andra världskriget med målet att värna de mänskliga rättigheterna. Har utarbetat Den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen) som övervakas av Europadomstolen.

OSSE Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa.