Nyhetssidor, nyhetsbrev, debattsidor och tankesmedjor - svenska, europeiska och internationella

Svenska sidor


Arbetsmarknaden ut av Arbetsmarknadsstyrelsen både webbaserat och som papperstidning. Redaktionen bevakar arbetsmarknadspolitiken och arbetsmarknaden.

Asylnytt drivs av Flyktinggruppernas och Asylkommittéernas Riksråd (FARR) och uppdateras veckovis med både inhemska och internationella nyheter.

Dialogvärdegrund är en webbplattform som har tagits fram av regeringen som ett led i 2008 års arbete att stärka människors relation till frågor om demokrati och mänskliga rättigheter. Plattformen riktar sig till organisationer som verkar för mänskliga rättigheter.

För mångfald mot diskriminering. Som en del av aktionsprogrammet mot diskriminering satsar EU-kommissionen på en femårig paneuropeisk informationskampanj för att bekämpa diskriminering på grund av etniskt ursprung, religion eller annan trosuppfattning, ålder, funktionshinder och sexuell läggning. Kampanjen har temat "För mångfald. Mot diskriminering." och handlar i sin första fas främst om att verka för mångfald på arbetsplatsen. Kampanjen har tagits fram i nära samarbete med EU:s regeringar, fackföreningar, arbetsgivarförbund och frivilligorganisationer.

ESF Live är en portal där man har samlat ett antal nätverk för att samla, dela och sprida erfarenheter och metoder från projekt inom ramen för Europeiska socialfondens program. Portalen finansieras av Europeiska kommissionen inom ramen för Europeiska socialfonden. Bland nätverken finns COPIE, som arbetar med entreprenörskap, Gender Mainstreaming är en europeisk gemenskap som arbetar med praktisk jämställdhetsintegrering. Andra intressanta nätverk man hittar i portalen är Partnership in the ESF, Quality on Programme Management, Sound planning och Transnational cooperation. Man får även tillgång till Equal News.

EU-fonder. Sekretariatet för Flyktingfonden på Migrationsverket har tagit initiativ till nyhetsbrevet EU-fonder, som lanserades den 11 juni 2007 och kommer att skickas ut en gång i månaden. Nyhetsbrevet vänder sig till alla som är intresserade av att medverka i utvecklingen av det svenska asylsystemet och flyktingmottagandet. Brevet kommer att bevaka aktiviteter inom Flyktingfonden (ERF II) samt de två nya fonderna ERF III och Återvändandefonden som lanseras 2008. Läs mer och anmäl prenumeration på Migrationsverkets hemsida

Europa-Nytt är en nyhetsportal som startades i början av 2007 och skrivs av journalisten Ylva Nilsson. Portalen täcker in flera aktuella politikområden på EU-nivå.

Eurotopics är ett europeiskt nyhetsforum med bevakning av de tjugosex viktigaste dagliga tidningarna och tidskrifterna i EU och Schweiz. Syftet är också att föra in en europeisk dimension i den nationella debatten. Nyhetsbrevet täcker in aktuella händeler inom politik, media, samhälle, kultur och samtida historia och ges ut på engelska, franska och tyska. Eurotopics är ett projekt inom ramen för tyska Federal Agency for Civic Education (Bundeszentrale für politische Bildung/bpb) i samarbete med europeiska partnerorganisationer.

FORES - Forum för Reformer och Entreprenörskap - är en grön och liberal tankesmedja som vill förnya debatten i Sverige och bl a arbetar med frågor kring migration.

Globalportalen lanserades i oktober 2000. Portalen är ett samarbete mellan nära 40 svenska organisationer med syfte att sprida kunskap och engagemang om den globala utvecklingen. Portalen innehåller flera olika temaområden, bl.a. människor på flykt, global handel och ekonomi och mänskliga rättigheter.  

Integrations- och jämställdhetsdepartementets nyhetsbrev om integrationsfrågor.
"Det här är nyhetsbrevet för dig som vill följa regeringens arbete på integrationsområdet. Det erbjuder löpande sammanfattningar av regeringens initiativ och åtgärder. Via nyhetsbrevet kommer du också kunna få information om de möten som arrangeras på integrationsområdet inom ramen för det svenska EU-ordförandeskapet." Nyhetsbrevet utkommer varannan månad. 

Integration i arbetslivet Portal på Svenskt näringslivs hemsida.  

Interfem är en tankesmedja och ett resurscenter för kvinnor med utländsk bakgrund. Under våren 2007 lanseras en webbaserad kompetenspool för kvinnor med utländsk bakgrund som söker arbete, styrelseuppdrag och andraförtroendeuppdrag.

MRForum förmedlar nyheter och information om mänskliga rättigheter, bl a migrantarbetares och flyktingars.

Newsmill är en sajt för nyhetskommentarer och debatt.Newsmill bjuder varje dag in olika personer med exklusiv kunskap om dagens viktiga händelser. Alla kan omedelbart medverka i debatten. Man kan kommentera och skriva egna inlägg som publiceras på hög nivå eller medverka genom en egen blogg.


Norden - the Top of Europe, nyhetsbrev som ges ut av nordiska rådet och utkommer varje månad. Syftet med nyhetsbrevet är att informera om den Nordiska agendan där man fokuserar på resultat av den nordiska samarbetet.  

Paraplyprojektet är ett Equal-projekt vars syfte är att öka intresset och kunskapen om mångfald på arbetsplatser samt skapa opinion mot all diskriminering. Genom kanaler som en webbtidning, böcker och seminarier vill man informera och påverka både beslutsfattare och media.

Sverige.se Samhällsinformation och offentliga tjänster.

Sunt liv är ett arbetsmiljöprogram riktat till kommuner och landsting. AFA Försäkring står bakom programmet och webbplatsen. Uppdragsgivare är Sveriges Kommuner och Landsting, Kommunal, OFR (Offentliganställdas Förhandlingsråd) och SACO. På webbplatsen suntliv.nu pågår just nu en temaserie, Destination svenskt arbetsliv, som samlar artiklar och fakta kring utlandsföddas möjligheter att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden.

Utveckla.nu ges ut av Utvecklingsrådet för den statliga sektorn. I redaktionsrådet ingår representanter från Utvecklingsrådets medlemsorganisationer: Arbetsgivarverket, OFR, SACO-S och SEKO.
 
Quick Response är en redaktion som granskar nyhetsrapporteringen om invandring, integration och främlingsfientlighet. Quick Response är en självständig redaktion inom Röda Korsets Ungdomsförbund.

Europeiska och internationella sidor


Asylumpolicy är en brittisk nyhetsportal som erbjuder prenumeration på nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut dagligen och innehåller de senaste nyheterna inom asylområdet samt länkar till konferenser och evenemang, dock med fokus på det brittiska perspektivet. 

BBC World Edition är BBC:s mycket fylliga och informativa hemsida om migration i världen: välskrivna artiklar och reportage, statistik och fakta.

Equals nyhetsbrev. Sedan februari 2006 finns möjlighet att prenumerera på nyhetsbrev från Equal. Nyhetsbrevet, Equal in Europe, redovisar de senaste nyheterna inom programmet och täcker in alla medlemsstaterna.  

Equal Rights In Practice är ett nyhetsbrev som getts ut inom ramen för EU:s program för att motverka diskriminering (European Community Action Programme to combat Discrimination) som pågått mellan 2001-2006. Det sista nyhetsbrevet utkom hösten 2007.  

ESmail är EU:s generaldirektorat för sysselsättning, socialpolitik och lika möjligheters nyhetsbrev som ges ut månadsvis. Brevet läggs upp på hemsidan men möjlighet till prenumeration finns också.

Euro-islam.info är en hemsida som informerar om och analyserar de viktigaste kulturella och religiösa förändringar som Västeuropa står inför. Bakom hemsidan står ett nätverk av forskare och doktorander från flera europeiska länder, däribland Sverige. Projektet delfinansieras av EU:s sjätte ramprogram. På hemsidan återfinns:

  • Nyheter - De senaste rubrikerna om Islam och muslimer i västeuropeisk press
  • Kalendarium med  tips om konferenser och möten som berör Islam i Europa
  • Landprofiler med information om hur muslimer lever i specifika europeiska länder

EU-observer är en fristående, icke-kommersiell nyhetssida med information från samtliga aktuella politikområden. Daglig uppdatering och möjlighet att prenumera på nyhetsbrev om t ex Rättsliga och inrikes frågor inom EU (Freedom, Security and Justice).

Forced Migration Online är en webbaserad informationsportal som kombinerar specialkunskap om ämnet med en effektiv teknisk lösning.

Forced Migration Review (FMR) är ett debattforum för flyktingfrågor som utkommer tre gånger om året och publiceras på engelska, arabiska och spanska.


Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDIU) är ett norskt nyhetsbrev som tar upp nyheter inom området integration, mångfald och invandring.

Mediterranean Transit Migration Dialogue lanserades i juli 2005 sitt nyhetsbrev som syftar till att informera om Mediterranean Transit Migration Dialogues (MTM) aktiviteter. MTM är en slags "informell dialog" om migration och migrationsvägar över Medelhavsområdet som stöds av EU. Flera afrikanska och europeiska stater ingår i projektet och EU och UNHCR fungerar som observatörer. Första utgåvan av nyhetsbrevet behandlar de viktigaste migrationsvägarna i Afrika och Medelhavsregionen.

Länk till första utgåvan

Migration Dialogue förmedlar aktuella nyheter och analyser av internationell migration.

Migration News är en nyhetssida som sammanfattar och analyserar den viktigaste utvecklingen kring invandring och integration i det föregående kvartalet. Ämnena är indelade efter region: Nordamerika, Europa, Asien och andra. Migration News produceras med stöd av den tyska Marshall Fund i USA och University of California-Berkeley Center för tyska och europeiska studier.

Migration Policy Group (MPG) är en europeisk tankesmedja och forskningsgrupp med inriktning på migrations- och integrationsfrågor. Gruppen publicerar månadsbrevet Migration News och är ansvarig tillsammans med bl a British Council för det årligen reviderade Integration Index över 28 (därav EU-25) staters formella/legala system för integration av invandrare/tredjelandsmedborgare.

Notre Europe är en tankesmedja som fokuserar på policyfrågor om EU utifrån ett kreativt perspektiv. Smedjan publicerar bland annat analyser och föreslår lösningar anpassade för europeisk och medlemsstatsnivå. Allt arbete som Notre Europe producerar finns tillgängligt för alla gratis via hemsidan. Likaså är alla event som smedjan ordnar öppna för allmänheten. Smedjan är till huvudsak finansierad av EU-kommissionen.

Online/More Colour in the Media är ett nätverk bestående av minoritetsorganisationer, multikulturella NGO:s och medieorganisationer som syftar till att förbättra representationen av minoriteter i media.

Newcomers. Brittiskt nyhetsbrev som utkommer en gång i veckan.

Qantara.de är ett samarbete mellan Bundeszentrale für politische Bildung, Deutsche Welle, Goethe Institutet och Institut für Auslandsbeziehungen (Institute for Foreign Cultural Relations). "Qantara" betyder "bro" och portalen syftar till att främja dialog med den islamiska världen. Projektet finansieras av tyska utrikesministeriet.

Resettlement Newsletter
ges ut av Churches’ Commission for Migrants in Europe och utkommer ungefär varannan månad. Nyhetsbrevet är ett led i projektet Understanding Resettlement in practice: capacity building for action!, finansierat av Europeiska flyktingfonden.

Länk till första utgåvan september/oktober 2005

Anmäl prenumeration till: alessia.passarelli@ccme.be

Signandsight.com är en Berlin-baserad redaktion  som sammanfattar, översätter och publicerar artiklar inom aktuella ämnen från en rad kända debattörer och intellektuella, bland andra Timothy Garton Ash, Daniel Cohn-Bendit, Orhan Pamuk, Marcel Reich-Ranicki och Joschka Fischer. Syftet är att främja transeuropeiska debatter och skapa en europeisk publik sfär.

Statewatch är en icke vinstdrivande europeisk frivilliggrupp grundad 1991. Gruppen är sammansatt av advokater, akademiker, journalister, forskare och samhällsaktivister. Statewatch uppmuntrar publicering av undersökande journalistik och kritisk forskning relaterad till områden som rättsliga- och inrikes affärer, stat och civilrätt.

The Foreign Policy Centre är en ledande europeisk tankesmedja initierad av Storbritanniens premiärminister Tony Blair i syfte att stödja utvecklandet av en rättvis och demokratisk världsordning. Tankesmedjan arbetar med forskning och policyutveckling, seminarie- och konferensverksamhet samt publicering av studier och rapporter.

The Statewatch European Monitor är en webbaserad publikation som skriver om utvecklingen inom EU-området Justice and Home Affairs.

Traume.dk är en dansk webbplats vars syfte är att informera kring erfarenheter av krigstrauma och tortyr. Till webbplatsens redaktion är en referensgrupp knuten, vilken har kunskap om och/eller egen erfarenhet av flyktingrelaterat trauma. Texter hämtade från traume.dk ska fungera som underlag för diskussion och på webbplatsen kan man även hitta information om vilken hjälp som målgruppen kan erbjudas.

UNESCOs (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization) nyhetsbrev utkommer kvartalsvis och handlar om verksamheten inom UNESCO.