Frivilligorganisationer i övriga europeiska länder samt internationellt

Anti-Slavery International grundades 1839 och är världens äldsta människorättsorganisation. Organisationen har sitt säte i London och arbetar på lokal, nationell och internationell nivå för att bekämpa slavhandel runt om i världen. Anti-slavery ger månatligen ut ett nyhetsbrev om trafficking.

Danish Refugee Council En privat organisation som grundades 1956 och arbetar för flyktingskydd.

Danish Institute for Human Rights (DIHR) En oberoende, nationell människorättsorganisation som ägnar sig åt forskning, utbildning och kunskpasförmedling.

Detention in Europe Den katolska organisationen Jesuit Refugee Service:s hemsida om förvar i Europa.

EAPN - Sverige, "EAPN Sverige är en oberoende sammanslutning av svenska frivilligorganisationer, ”Non-Governmental Organizations”, NGOs. EAPN Sveriges medlemmar verkar dels för att samla människor och grupper i syfte att bryta isolering och utanförskap, dels för att uppmärksamma fattigdom och socialt utanförskap och dels för att öka medvetenheten om allas ansvar i arbetet."
EAPN-Europa.

ECRE (European Council on Refugees and Exiles). ECRE är en paraplyorganisation bestående av 78 flyktinghjälpsorganisationer i 31 länder. Länk till bl a ECRAN, Ecres nyhetsbrev som uppdateras veckovis.

ENAR (European Network Against Racism) är ett nätverk av europeiska frivilligorganisationer som arbetar för lika behandling av EU-medborgare och tredjelandsmedborgare.
 
Flyktingerådet. Norsk organisation som är engagerad i flyktingpolitiska frågor och internationellt flyktingarbete.

Institute of Race Relations (IRR) är en brittisk frivilligorganisation med egen ingång för nyheter om flyktingar och asylsökande.

NOAS Norsk organisation för asylsökande.

Oxfam är en brittisk hjälporganisation vars historia sträcker sig tillbaka till 1942. Organisationen driver kampanjer och program mot fattigdom och orättvisor runt om i världen.

Pro Asyl är en tysk frivilligorganisation som dels erbjuder rättshjälp till asylsökande och dels arbetar på politisk nivå för att åstadkomma förbättringar i asylsökandes och flyktingars levnadsvillkor och mottagande. Organisationen publicerar analyser, rapporter och undersökningar samt bedriver lobbying och europeiskt nätverksarbete. På organisationens hemsida finns värdefull och aktuell information om både tysk och europeisk asyl- och flyktingpolitik.

Röda korsets EU-avdelning med värdefull information om bland annat EU:s asyl- och flyktingpolitik.

Scottish Refugee Council är en oberoende frivilligorganisation som arbetar med rådgivning, information och stöd till asylsökande i Skottland. Viktiga verksamhetsområden är bl a  boende och välfärd, utbildning, arbete, familjeåterförening, kvinnofrågor, media och konst. Man arbetar också med policypåverkan och bedriver kampanjarbete för flyktingars rättigheter.

Statewatch är en icke vinstdrivande europeisk frivilliggrupp grundad 1991. Gruppen är sammansatt av advokater, akademiker, journalister, forskare och samhällsaktivister. Statewatch uppmuntrar publicering av undersökande journalistik och kritisk forskning relaterad till områden som rättsliga och inrikes affärer, stat och civilrätt.

The Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants (Picum) arbetar för att tillvarata dokumentlösa migranters rättigheter.