Frivilligorganisationer i Sverige

Amnesty

Caritas Sverige är katolska kyrkans biståndsorganisation i Sverige. Organisationen stödjer projekt i Afrika, Asien, Latinamerika, Mellanöstern och Europa. Caritas arbetar även med flyktingfrågor och sociala frågor i Sverige.

FARR Flyktinggruppernas och Asylkommitéernas riksråd.

Göteborgs Initiativet är en frivilligorganisation, politisk och religiöst obunden som bildades 1994 som en paraplyorganisation för olika samverkande sociala och ideella organisationer i Göteborg.

Nätverket Ingen människa är illegal arbetar med att praktiskt stödja de människor som tvingats gå under jorden efter att ha fått avslag på sin asylansökan. Vi kräver permanent uppehållstillstånd åt alla som befinner sig i Sverige och vill stanna kvar här. Vi tror på en värld utan nationsgränser, en värld där ingen människa är illegal. 

Insamlingsstiftelsen IFS Rådgivningscentrum är en ideell förening i syfte att främja och utveckla invandrares företagande i Sverige.

Immigrant-institutet är en ideell organisation med huvudsyfte att fungera som forsknings-, informations- och dokumentationscentrum i invandrar- och flyktingfrågor. Immigrant-institutet grundades 1973.

Röda Korset

Röda korsets flyktingcenter i Stockholm arbetar med att ge medmänskligt stöd, rådgivning och språkundervisning till asylsökande, nyanlända flyktingar och migranter utan legal status. Centret strävar också efter att vara en mötesplats för dialog och debatt kring frågor som rör svensk asyl- och migrationspolitik.

Svenska Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade

SIOS - Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige (Groupe de Collaboration entre les Associations Nationales ethniques en Suede, The Cooperation Group for ethnic Associations in Sweden), är en ideell förening som är partipolitisk och religiöst obunden. SIOS består av frivilliga sammanslutningar av erkända och icke erkända etniska minoriteter som i samarbete med alla demokratiska krafter i Sverige vill verka för ett mångkulturellt samhälle, med uppgift att:
 - driva språk-, kultur-, utbildnings- och andra minoritetspolitiska frågor, som är     gemensamma för medlemmarna
 - verka för implementering av en mångfaldspolitik i alla samhällssektorer
 - för övrigt verka för en förstärkning av samarbetet för medlemmarnas gemensamma intressen.

Sociala Missionen är en allmännyttig ideell förening med social och diakonal inriktning, vars huvuduppgift är att utifrån en kristen och humanistisk människosyn aktivt verka för och tillsammans med människor i utsatta livssituationer.

Swera (Svensk flyktinghjälp) Svensk flyktinghjälp är den enda svenska organisation som specialiserar sig på nationell och internationell hjälp till flyktingar.

Urkraft jobbar med konkreta arbetsredskap, där teori och praktik förenas och skapar utvecklingsmöjligheter för både individen och organisationen. Urkraft är en av parterna som ingår i Equal-utvecklingspartnerskapet NOVE.