Forskningsinstitutioner i övriga europeiska länder samt internationellt

Akademiet for Migrationsstudier i Danmark, AMID, är ett konsortium bestående av forskare från tre universitetsinstitutioner och två forskningsinstitut. Inriktningen är migration, etnicitet, marginalisering, medborgarskap och nationalism, både i Danmark och internationellt.

Anvendt KommunalForskning (AKF) är en oberoende dansk institution som forskar inom områden som har relevans för offentlig sektor, särskilt kommuner och regioner. Arbetsmarknad, integration, offentlig organisering, regional utveckling och utbildning är några forskningsområden. Inom integrationsområdet forskar AKF främst om arbetsmarknad, bosättning och utbildning.

CReAM (Centre for Research and Analysis on Migration) är ett oberoende och tvärvetenskaplig forskningscenter vid ekonomiska institutionen, Londons Universitet. Forskningen fokuserar på orsaker, mönster och konsekvenser av internationell migration för utvecklingen i Storbritannien och Europa. På deras hemsida kan man ladda ner deras senaste forskning som pdf. 

Challenge Activities är ett forskningsprojekt som finansieras genom Sixth Framework Programme (FP6) och GD forskning (Europeiska kommissionen).

EIPA, The European Institute of Public Administration grundades 1981 och är ett oberoende institut som erbjuder tjänstemän och funktionärer i offentlig sektor europarelaterad utbildning på en rad olika områden. EIPA har ett stort och för svenskt vidkommande relevant utbud av utbildningar och kompetensutveckling för bl a tjänstemän på kommunal och regional nivå.

Eurasylum etablerades 2001 i Storbritannien och specialiserar sig på kunskap, forskning och utveckling inom området migrations-, asyl- och flyktingpolitik, gränskontroll och trafficking, i Europa och internationellt. Eurasylm anlitas av bl a NGO:s, EU-kommissionen och internationella organisationer.

The Euro-Mediterranean Consortium for Applied Research on International Migration (CARIM) inrättades i syfte att öka förståelsen för migration i Medelhavsregionen. CARIM har sitt säte vid European University Institute och samarbetar med ett trettiotal experter i länder kring Medelhavet. EU finansierar centret under en treårsperiod, sedan 2004.

The European Employment Observatory förmedlar information och forskning om den europeiska  sysselsättningsstrategin.

The European Science Foundation samlar högkvalitativ forskning på europeisk nivå.

European Migration Centre (EMZ) grundades 1978 i Berlin. Centret arbetar för att skapa nätverk mellan europeiska forskningsinstitut inom området migration och etnicitet och aktiviteterna inkluderar såväl internationell forskning som praktisk vägledning för invandrarföretagare i Berlin. EMZ driver även ett  bibliotek och på hemsidan finns en databas med statistik och litteratur relaterad till migration. EMZ är kontaktpunkt för European Migration Network i Tyskland.

European Science Foundation förmedlar högkvalitativ forskning på europeisk nivå. Institutet fungerar som katalysator för forskningsutvecklingen genom att samla ledande forskare och hjälporganisationer till debatt, planering och implementering av gemensamma europeiska initiativ. 

Centre on Migration, Policy and Society (COMPAS) är ett forskningscenter beläget i Oxford, England, som arbetar med tvärvetenskaplig forskning inom global migration. Empirisk forskning och insamlande av data kombineras med nya teorier om globalisering, transnationalism och social transformation. Forskningsprojekten organiseras inom ramen för COMPAS fem forskningsprogram med olika teman. Ett av centrets mål är att inte bara förse akademiker, NGO:s och beslutsfattare med tillförlitliga data och precisa analyser utan också en vidare krets av intresserade/allmänhet.

FN:s universitet Wider. Anordnar regelbundet internationella konferenser om globala utvecklingsfrågor. Hösten 2002 hölls en konferens i Helsingfors om fattigdom, internationell migration och asylfrågor.

FN:s utvecklingsprogram, stockholmskontoret

Hamburger Institut für Sozialforschung

ICAR (The Information Centre about Asylum and Refugees in the UK) är en akademisk forsknings- och informationsorganisation som syftar till att genom kunskapsuppbyggnad och spridning bidra till debatten och öka förståelsen för asylfrågor i Storbritannien. ICAR publicerar årligen rapporter över genomförda och kommande aktiviteter. Ladda ner årsrapporter från 2002, 2003, 2004 och 2005 här. Läs mer om pågående asyl-projekt i Storbritannien på hemsidan.

ICMPD (International Centre for Migration Policy Development) är ett forskningsinstitut med europeiskt fokus och globala intressen. Centret strävar efter att vara ledande inom utveckling och policy relaterad till migration. ICMPD förser regeringar och institutioner med policyexpertis, forskning, information, dialog och nätverk.

ICMPD driver förutom sin egen hemsida även hemsidan anti-trafficking.net, en plattform för informations- och erfarenhetsutbyte som riktar sig till aktörer runt om i världen. Hemsidan är innehållsrik och ger tillgång till nya rapporter, dokument, kalender, artiklar, jobberbjudanden, länkar mm. Användarna kan också söka information från specifika regioner. Vissa avdelningar är ännu under uppbyggnad.

IMES (Institute for Migration and Ethnic Studies). Tvärvetenskapligt forskningsinstitut vid Amsterdams universitet som grundades 1994.

IMIS, Universität Osnabrück. Ett tvärvetenskapligt forskningscentrum med inriktning på bl a kopplingen mellan migration, nationalstat och välfärdssamhälle samt flyktingpolitik och asylfrågor i ett europeiskt perspektiv.

Institutt for samfunnsforskning i Norge. Ett tvärvetenskapligt institut för samhällsforskning. Institutet är mycket aktivt inom områdena migration, integration och etniska relationer. På deras hemsida finns publikationer för nedladdning, beskrivningar av pågående projekt och nyheter inom integrationsområdet.

Internationell Migration och Etniska Relationer, Univeritetet i Bergen (IMER) är en tvärvetenskaplig forskningsgrupp ledd av professor Yngve Lithman. Målet är att bidra till ökad forskningsbaserad kunskap om internationell migration, särskilt relaterat till Europa. 

International Migration Institute vid University of Oxford skall bidra till utvecklandet av nya forskningsmetoder och stärka den globala pågående forskningen i syfte att hålla sig à jour med de ständigt föränderliga migrationsmönstren. Huvudfokus för institutet är migrationsprocesser relaterade till den afrikanska kontinenten. På institutets hemsida finns deras forskningsagenda publicerad och medarbetarna välkomnar kommentarer och förslag på denna.

International Migration, Integration and Social Cohesion (IMISCOE) grundades den 1 april 2004 och är ett europeiskt forskningsnätverk inom internationell migration, integration och social sammanhållning. Nätverket har en tvärvetenskaplig profil och samlar över 300 forskare från 19 europeiska forskningsinstitut, bl a svenska CEIFO vid Stockholms universitet. IMISCOE har erhållit 4.5 miljoner euro från EU:s sjätte ramprogram  för att stimulera forskning inom området migration och multikulturalism i Europa.  Under en femårsperiod kommer IMISCOE bland annat utveckla system för att göra forskningsresultaten tillgängliga för en bred grupp av intressenter samt ta fram utbildningsprogram inom området för forskare såväl som för andra intresserade och berörda parter. Direktlänk till förteckning över IMISCOE:s samarbetspartners

Metropolis. Internationell nätverksorganisation som anordnar årliga konferenser kring migration.

Migration Policy Group (MPG) är en europeisk tankesmedja och forskningsgrupp med inriktning på migrations- och integrationsfrågor. Gruppen publicerar månadsbrevet Migration News Sheet och är ansvarig tillsammans med bl a British Council för det årligen reviderade Migrant Integration Policy Index över 28 (därav EU-25) staters formella/legala system för integration av invandrare/tredjelandsmedborgare.

Migration Policy Institute (MPI) är en oberoende,  icke vinstdrivande tankesmedja i Washington D.C. inriktad på internationell migration. Tankesmedjan arbetar med kunskapsbaserade analyser och utvärderingar av migrations- och flyktingpolitik på lokal, nationell och internationell nivå och har som ambition att ge praktiskt orienterade svar på frågor om den globala migrationen, dess utmaningar och möjligheter.

Våren 2002 lanserade MPI en ny hemsida - http://www.migrationinformation.org/ - som erbjuder aktuella och tillförlitliga data om migration, analyser från experter på migrationsområdet och rapporter från korrespondenter runt om i världen.

Migration Research Group (MRG) är ett forskningscenter inom ramen för Hamburgisches WeltWirtschaftsInstitut (HWWI)/Hamburg Institute of International Economics och består av ett tvärvetenskapligt  team av forskare från Österrike, Bosnien, Tyskland, Rumänien, Schweiz och Storbritannien. MRG är specialiserat på migrationsfrågor i förhållande till EU, ekonomi, demografi, statsvetenskap och internationella relationer. Centret bedriver ett brett nätverksarbete med andra europeiska och internationella institut. Inom ramen för centret har flera EU-projekt bedrivits, bl a EU Enlargment The Impact of East-West Migration on Growth and Employment, finansierat av Sjätte ramprogrammet. 

Nasional Kompetanseenhet for Minoritetshelse (NAMKI) ligger i Oslo, Norge och arbetar med invandrares och flyktingars hälsa och omsorg. De samlar den kunskap som tas fram inom olika akademiska discipliner. Målet är att vara en samlingsplats för kompetens, forskning och utveckling inom området.

Nordic Migration Research är ett nordiskt forskningsnätverk om frågor som rör internationell migration och etniska relationer. Nätverket bildades i november 2007 på Nordic Migration Conference i Bergen och styrelsemedlemmar kommer från de nordiska ländernas inklusive Island. Nätverket består av enskilda forskare, institutioner och institut inom olika discipliner och har ett tvärvetenskaplig fokus på dessa frågor. Nätverket organiserar konferenser, seminarier, forskarutbildningar m.m. Läs mer på svenska IMER förbundet

NORFACE (New Opportunities for Research Funding Agency Co-operation in Europe) är ett partnerskap mellan 14 forskningsråd. Syftet är att öka samarbetet inom forskningen i Europa. Partnerskapet omfattar flera olika forskningsområden, bl.a. migration under programmet "Migration in Europe - Social, Economic, Cultural and Policy Dynamics" som omfattar 23 miljoner euro.  

Refugee Studies Centre. Grundades 1982 och har rykte om sig att vara ledande inom forskning och undervisning relaterad till migration. Centrets filosofi är att kombinera akademisk forskning i världsklass med en drivkraft att förbättra livssituationen för människor som lever under svåra förhållanden.

Recognition of Cultural Diversity in Intercultural Interaction Arenas är ett tvärvetenskapligt projekt som syftar till att öka kunskapen om hur den ökade kulturella mångfalden påverkar det dagliga livet för människor i Finland, särskilt i städerna Tammefors, Helsinfors och Joensuu. Projektet kommer att utreda hur målen för sociokulturell och ekonomisk integration och deras pedagogiska konsekvenser har definierats och uttryckts i politiska dokument och hur de har genomförts. Vardagliga möten kommer att undersökas bland olika yrkesgrupper, arbetssökande och flyktingar. Projektet leds av professor Pirkko Pitkänen, Tammerfors universitet, Pedagogiska institutionen. Projektet finansieras av Finlands Akademi, undervisningsministeriet och Kuntaliitto under perioden 2008 - 2010.

Robert Schuman Centre for Advanced Studies—RSCAS vid European University Institute i Florens är inriktat på tvärvetenskaplig, komparativ och politisk forskning relaterad till den europeiska integrationsprocessen. Fr.o.m. hösten 2008 planeras centret även stå värd för European Migration Policy Centre (EMPC), en plattform som ska bidra till utvecklingen av EU:s migratiosnpolitik.  

Rockwool Fondens Forskningsenhed är en oberoende organisation i Danmark som syftar till att publicera ny kunskap om aktuella samhällsfrågor, särskilt inom arbetsmarknaden. Ett stort forskningsområde är invandring och integration. RFF ger ut ett nyhetsbrev där ny forskning presenteras.

Runnymede Trust är en oberoende organisation i Storbritannien med policy- och forskningsinriktning. Fokus ligger på jämlikhet och rättvisa genom främjande av ett framgångsrikt multi-etniskt samhälle. De behandlar områden som utbildning, kriminalvård, sysselsättning och medborgarskap.

Socialforskningsinstituttet (SFI) är ett danskt samhällsvetenskapligt institut som forskar om sociala förhållanden och tendenser som har betydelse för människors levnadsförhållande. Institutet publicerar rikligt med rapporter om integration och asylmottagning, bland annat inom forskningsprojektet "Børn, integration og ligestilling".

Swiss forum for migration and population studies (SFM) är ett oberoende tvärvetenskapligt forskningsinstitut som ingår i the University of Neuchâtel. Institutet bedriver vetenskaplig forskning inom området migration och demografiska frågor och eftersträvar en verklighetsorienterad diskussion om migration. Eftersom institutet positionerat sig på nationell nivå spelar det en nyckelroll inom den schweiziska forskningen men är även en välrenommerad samarbetspartner för andra länder.

SUS.DIV är ett nätverk som finansieras av EU-kommissionen och samlar 32 parter från och utanför Europa under ledning av det italienska forskningsinstitutet FEEM (Fondazione Eni Enrico Mattei). SUS.DIV har som mål att sammanställa och presentera resultat och slutsatser från kvalificerad europeisk forskning från olika discipliner till politiker och olika samhällsaktörer, i syfte att öka kunskapen om hur kulturell mångfald skall kunna hanteras och användas som en strategisk resurs. CEIFO vid Stockholms universitet är svensk partner i nätverket.