Forskningsinstitutioner i Sverige

AMER vid Växjö universitet. Arbetsmarknad, internationell migration och etniska relationer (förkortat AMER) är sedan december 2000 en av sex officiella forskningsprofiler vid universitetet. De ämnen som utgör kärnan i profilen är nationalekonomi, historia, sociologi samt vårdvetenskap och orden migration, arbete, välfärd och hälsa sammanfattar arbetsområdet.

CEIFO vid Stockholms universitet. Centrum för forskning om internationell migration och etniska relationer är Sveriges första centrumbildning för tvärvetenskaplig forskning om internationell migration, transnationella förbindelser, etniska relationer och det mångkulturella samhället.

Centrum för ekonomisk demografi består av ett 30-tal forskare inom ekonomisk historia, nationalekonomi, samhällsmedicin, socialt arbete och statistik som studerar samspelet mellan befolkning och ekonomi i internationellt och historiskt perspektiv. Exempel på forskningsområden är befolkningens åldrande och hälsa och invandrares ekonomiska och sociala integration.

Centrum för multietnisk forskning vid Uppsala universitet. Ett tvärvetenskapligt forum vars forskningsområde inkluderar etniska relationer och processer i mångkulturella samhällen samt kulturella och samhälleliga effekter av internationell migration.

Centrum för teologi och religionsvetenskap vid Lunds universitet har en inriktning mot internationell migration med särskild inriktning mot frågor som rör religion, samhällsvärderingar och kulturmöten.

FAS, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap. Stödjer och initierar grundläggande forskning och behovsstyrd forskning av hög vetenskaplig kvalitet inom områdena arbetsmarknad, arbetsorganisation, arbete och hälsa, folkhälsa, välfärd, omsorg och sociala relationer. FAS finansierar ett flertal projekt med inriktning invandrare, flyktingar och integration.

FAS projektkatalog. Katalogen innehåller forskningsprojekt som finansieras av FAS. Flera olika sökalternativ är möjliga.

Göteborgs universitet. Inom samhällsvetenskapliga fakulteten bedrivs bl a Centrum för studiet av mänskliga rättigheter och Centrum för Europaforskning (CERGU).

IFAU (Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering) är ett oberoende forskningsinstitut under Näringsdepartementet. IFAU studerar och sprider information om effekter av arbetsmarknadspolitik och utbildningssatsningar samt arbetsmarknadens funktionssätt. Sedan 1997 ger IFAU årligen ut bland annat en rapport över situationen på arbetsmarknaden i Sverige. IFAU följer och utvärderar kontinuerligt också insatser för invandrare och flyktingar på arbetsmarknadsområdet.

IMER vid Malmö högskola. Ämnesområdet Internationell migration och etniska relationer  behandlar ”utvandring, invandring och återvandring, om den internationella migrationens dynamik, om migrationspolitik, om integrationsprocesser och om etniska relationer under en eller flera generationer som grund för migration eller som en följd av migration, samt om såväl invandrade som inhemska minoriteter”.

Immigrant-institutet i Borås. Forsknings- och dokumentationscentrum om invandrare, flyktingar, rasism och diskriminering. En mycket innehållsrik hemsida där man kan hitta information om bl a invandrar och minoritetstidskrifter, invandrade konstnärer och författare, information till invandrare, information om IMER-institut samt artiklar från massmedia som berör flyktingar, invandrare, rasism och främlingfientlighet.

Institutet för framtidsstudier finansieras i huvudsak med ett anslag från utbildningsdepartementet, men får även externa bidrag från offentliga och privata finansiärer. Störst betydelse har här forskningsråden.

Kairos Future - är ett internationellt forsknings- och konsultföretag som hjälper företag att förstå och forma framtiden. Med ett unikt helhetserbjudande inom framtidanalys, strategi och förändring är de den ledande aktören i Europa inom framtidsforskning.

Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM) etablerades i januari 2007 som ett nytt forskningsinstitut kopplat till Malmö universitet. Institutets forskare fokuserar på frågor om bland annat populism, nationalism, demokrati, mångfald och mångkulturella städer.

Mångkulturellt centrum är ett forum för forskning, kunskaps- och erfarenhetsutbyte kring migration och social och kulturell mångfald.

REMESO - Institut för forskning om Migration, Etnicitet och Samhälle, Linköpings universitet - är ett tvärvetenskapligt institut som bedriver forskning, utbildning och kunskapsutbyte om transnationell migration, etnisk mångfald och medborgarskap i ljuset av ekonomisk omvandling och förändrade villkor i arbetslivet.

Röda Korsets Center för torterade flyktingar (RKC) är Sveriges första specialistmottagning för människor som utsatts för tortyr. Verksamheten omfattar diagnostisering och behandling av fysiska och psykiska tortyrskador samt kunskapsspridning och konsultinsatser till yrkesmänniskor som kommer i kontakt med torterade flyktingar.

Stockholms universitets Linnécentrum för integrationsstudier (SULCIS) är ett tvärvetenskapligt forskningscentra som fokuserar på migrations och integrations frågor. SULCIS består av forskare vid Institutet för Social Forskning (SOFI), Kriminologiska institutionen, Kulturgeografiska institutionen, Nationalekonomiska institutionen och Sociologiska institutionen.

Svenska institutet för europapolitiska studier, Sieps. Institutet har till uppgift att bedriva och främja forskning, utvärdering, analys och studier i europapolitiska frågor med inriktning på områdena ekonomi och handel, statsvetenskap och juridik. Verksamheten bedrivs inom ramen för tre övergripande temata: makt och demokrati, EU:s roll i världen samt effekter av EU:s politik. Institutet anser det viktigt att bredda och fördjupa forskningen när det gäller frågor som har betydelse för EU:s framtida utveckling och för Sveriges EU-politik. Ambitionen är att utveckla ett väl fungerande samarbete med de institutioner som redan idag arbetar med europaforskning i Sverige och i andra länder.

Tema etnicitet vid Linköpings universitet. Bedriver sedan 1999 tvärvetenskaplig forskning relaterad till internationell migration och etniska relationer.

Transkulturellt centrum är ett kunskapscentrum, med utbildning, konsultation och handledning inom transkulturell psykiatri och asyl- och flyktingsjukvård för hälso- och sjukvårdspersonal inom Stockholms läns landsting.