EU-information

EU:s har två officiella databaser, Cordis och Grants funds and programmes by EU policy, där samtliga av Europeiska unionen finansierade program inom alla politikområden finns beskrivna

Anti-discrimination contacts database är kontaktdatabas för The Community Action Programme to combat discrimination. Genom registrering av kontaktuppgifter erhålles regelbunden aktuell information om diskriminering på EU-nivå via mail.

Cedefop Europeiskt center för yrkesutbildning.

EIPA, The European Institute of Public Administration grundades 1981 och är ett oberoende institut som erbjuder tjänstemän och funktionärer i offentlig sektor europarelaterad utbildning på en rad olika områden. EIPA har ett stort och för svenskt vidkommande relevant utbud av utbildningar och kompetensutveckling för bl a tjänstemän på kommunal och regional nivå.

EU-kommissionen

EUKN är till för dig som arbetar med urban utveckling. Att dela kunskap och erfarenheter bidrar till ett mervärde för alla som arbetar med urbant utvecklingsarbete. EUKN:s viktigaste mål är att underlätta tillgång till kunskap och kunskapsutbyte och att knyta samman europeiska städer. EUKN samlar kunskap i en central sökportal via nationella kontor utsedda av de del­tagande länderna. De nationella kontoren är ansvariga för att samla och värdera kunskap om urban utveckling på nationell nivå. Nationella, regionala och lokala deltagare förser de lokala kontoren med kunskap från olika områden.

Mångkulturellt centrum, Botkyrka är det nationella kontoret i Sverige


European Web Site on Integration är en webbportal som innehåller såväl värdefull information från relevanta politikerområden som goda exempel från projekt och ger också möjligheter till interaktivitet och partnersökning inför framtida transnationella samarbetsprojekt. Den svenska representationen på portalen utgörs framför allt av NTG-asyl &integration/hemsidan som återfinns i flera sammanhang som en viktig informations- och kunskapskälla.

EU-kommissionens direktorat Employment and Social Affairs som ansvarar för bl a Equal och Växtkraft Mål 3

EU-kommissionens direktorat Freedom, Security and Justice som ansvarar för bl a Europeiska flyktingfonden

Europeiska kommissionen och Förenta nationens gemensamma Migration and Development Initiative (JMDI) stödjer intresset för den växande kopplingen mellan migration och utveckling. JMDI stödjer det civila samhällets organisationer och lokala myndigheter som vill bidra till att knytta migration och utveckling. 

EU-observer är en fristående, icke-kommersiell nyhetssida med information från samtliga aktuella politikområden. Daglig uppdatering och möjlighet att prenumera på nyhetsbrev om t ex Rättsliga och inrikes frågor inom EU (Freedom, Security and Justice).

EU-upplysningen är riksdagens service till allmänheten om EU och om det svenska medlemskapet.

EuroComment är en privatägd, Brysselbaserad informationssida som förmedlar kommentarer om den utvidgade europeiska unionen.

Europaprogrammen, fd EU/FoU-rådet De speciella forskningsprogrammen fanns till 1 januari 2006 samlade på FOU-rådets hemsida. EU/FoU-rådet arbetade med information och rådgivning kring alla aspekter av EU:s sjätte ramprogram - forskningsområden och prioriteringar, regler för deltagande, modellkontrakt och avtal, ansökan, juridiska frågor, att hitta partner, forskarrörlighet m.m. Från 1 januari 2006 har EU/FoU-rådet integrerats i Vinnovas verksamhet i form av den nya enheten Europaprogrammen. Den nya enhetens huvuduppgifter är, som tidigare, information och rådgivning om EU:s ramprogram.

European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions är ett organ inom EU, ett av de första som etablerades för att arbeta inom specifika områden inom EU:s politik.

Europeiska socialfondens hemsida.

Eurostat Eurostat är EU:s officiella statistikbyrå.

Equals hemsida

IATE, Inter-Active Terminology for Europe är EU:s interinstitutionella terminologidatabas. IATE har varit i bruk sedan 2004 och används för att samla, sprida och tillgängliggöra EU-specifik terminologi. Samtliga av de terminologidatabaser som används av EU:s översättningsbyråer har infogats i IATE. Man kan i databasen göra slagningar på unionens alla språk.

Internationella programkontoret är en statlig myndighet under Utbildningsdepartementet som stödjer internationella samarbetsprojekt. På hemsidan finns information om program och stipendier inom EU.

Ny i Danmark är den officiella portalen för frågor som rör bl.a.  asyl, arbetsinvandring, studier, integration och medborgarskap.

MigMap – Governing Migration, A Virtual Cartography of European Migration Policies Hemsidan MigMap ger en bild av hur och var kunskap inom området migration produceras, hur europeiska standarder inom politik och civilsamhälle implementeras och vilka de deltagande myndigheterna, personerna och institutionerna är. På hemsidan redogörs för hur de olika nyckelaktörerna i de publika och privata sfärerna är relaterade till varandra och hur de finansieras och överlappar eller skiljer sig åt i fråga om fokus, säte, klientel och ansvarsområden. De fyra kartorna “Key Players”, “Discourses”, “Europeanisation” and “Places + Practices” som finns på hemsidan är grafiskt innovativa och ger tillgång till omfattande information om de aktörer, debatter, processer och evenemang som tillsammans formar Europas migrationspolitik av i dag. Projektet MigMap stöds av The German Federal Cultural Foundation, Pro Helvetia, Arts Council of Switzerland och The Aargauer Kuratorium.

Stockholmsregionens Europakommitté