Facing the Challenge - The Lisbon strategy for growth and employment (2004)

Wim Kok presenterade på EU-toppmötet den 4-5 november 2004 den högnivårapport som utarbetats inför halvtidsöversynen av Lissabonstrategin våren 2005. I rapporten konstateras bland annat att strategin är i behov av revitalisering samt att regeringarna måste visa starkare politisk vilja att genomföra fattade beslut. De tre dimensionerna - ekonomiska reformer, social välfärd och miljöaspekter - måste bevaras samtidigt som fokus nu bör inriktas på tillväxt, strukturella reformer, produktivitetsökning och sysselsättning.