Mottagandesystem Sverige

Migrationsverket har vid sidan av asylprövning även det övergripande ansvaret för mottagande av asylsökande och deras behov av bistånd. En person som söker asyl i Sverige skrivs in i Migrationsverkets mottagningssystem. Migrationsverket administerar bland annat boende, organiserad sysselsättning, arbetstillstånd och dagersättning för asylsökande. Lagen om mottagande av asylsökande, LMA, är den centrala rättsakten för mottagandet, men EU:s mottagandedirektiv har införlivats i svensk rätt genom flera olika rättsakter.

Mottgandet av ensamkommande barn hör däremot sedan den 1 juli 2006 till kommuner som tecknat överenskommelser med Migrationsverket om detta.  


Boende - ABO och EBO
Personer som har sökt asyl i Sverige och väntar på beslut får välja om de vill bo hos släkt och vänner eller i någon av Migrationsverkets hyrda lägenheter. Mer än hälften väljer att ordna sitt boende själv.
Hälso- och sjukvård för asylsökande
Alla asylsökande som kommer till Sverige ska erbjudas en kostnadsfri hälsoundersökning. Därtill har vuxna asylsökande rätt till vård som inte kan anstå. Asylsökande barn har rätt till sjuk- och tandvård på samma villkor som övriga barn i Sverige.
Organiserad sysselsättning
I väntan på besked om bifall eller avslag på asylansökan skall samtliga asylsökande som är mellan 18 och 64 år och som inte fått ett lagakraftvunnet beslut delta i någon form av organiserad sysselsättning. Sysselsättningen skall bestå av introduktion, undervisning i svenska och/eller praktik samt självförvaltning. Asylsökande i normalprocessen som får ett avslag i första instans ska enligt Migrationsverkets mål erbjudas återvändanderelaterad utbildning (ÅVU).