Mottagandesystem EU

Mottagande av asylsökande inom EU är reglerat av rådets direktiv om miniminormer för mottagande av asylsökande i medlemsstaterna. I direktivet framgår bland annat hur medlemsstaterna skall erbjuda asylsökande tillträde till arbetsmarknad och yrkesutbildning, hälso- och sjukvård, boende och skolgång.

Här återfinns beskrivningar av och dokument om harmoniseringen av mottagandet på EU-nivå, och exempel på mottagandesystem i övriga medlemsstater.


Mottagandesystem i övriga medlemsstater
Trots att EU:s mottagandedirektiv syftar till att harmonisera asylmottagandet i de olika medlemsstaterna är skillnaderna mellan mottagandesystem, regelverk och policies fortfarande omfattande. EU-kommisionen gav år 2006 det s k Odysseus-nätverket i uppdrag att följa upp och utvärdera hur medlemsstaterna genomfört mottagandedirektivet, men rapporten har inte offentliggjorts. På denna sida finns rapporter som på olika sätt beskriver de olika mottagandesystemen, publicerade av diverse organisationer och nätverk. Beskrivningar av medlemsstaternas mottagandesystem ger sällan en fullgod och aktuell bild av situationen, men kan tjäna som underlag för en jämförelse av olika komponenter i systemen.
EU:s direktiv om mottagande av asylsökande
Europeiska rådets direktiv 2003/9/EG från januari 2003 anger miniminormer för mottagande av asylsökande. I direktivets 28 artiklar regleras olika aspekter av mottagandet, bland annat tillträde till arbetsmarknad och yrkesutbildning, skolgång och utbildning för minderåriga, hälso- och sjukvård samt boende och försörjning. Även åtgärder för utsatta grupper, t ex ensamkommande barn och tortyrskadade behandlas.