Riksdagsmotion om en reformerad asylmottagning - genomslag för NTG-asyls förslag

2006-11-02

I en nyligen framlagd motion till Riksdagen föreslår den folkpartistiske ledamoten Mauricio Rojas en rad förändringar vad gäller mottagande av asylsökande. Flertalet av förslagen har sin grund i de rekommendationer till Nationell politik som NTG-asyl tidigare framfört till den förra regeringen.

Bland förslagen märks: organisatorisk åtskillnad mellan prövning och mottagande, inrättande av tjänster för s k hälsoinformatörer som en länk mellan svensk sjukvård och asylsökande/nyanlända, effektiva och för asylsökande anpassade system för prövning/bedömning av tidigare yrkeskunskaper (och tillgång till adekvat yrkesutbildning/komplettering), en rad åtgärder för att underlätta tillträde till arbetsmarknaden och sammanhållna insatser för re-integration vid återvändande/återsändande.

Problem under en lång följd av år…

Med hänvisning till bland annat de i senaste årens tragiska händelser inom Migrationsverkets mottagandesystem - och kvarstående allvarliga problem inom prövningsförfarandet - är ett av huvudförslagen nedläggning av Migrationsverket, dvs den myndighet som för närvarande ansvarar för både asylprövning och asylmottagande. 

I motionen framhålls myndighetens slutna karaktär och den brist på insyn och extern tillsyn av verksamheten som också Statskontoret pekade på redan år 2004 i sin granskningsrapport Tydligare styrning av Migrationsverket. Statskontoret antydde också, i likhet med den nu aktuella motionen, att en omorganisering inom nuvarande ramar kanske ej var tillräcklig:  "Verksamheten har under en lång följd av år haft...samma problem - långa handläggningstider, bristande enhetlighet i bedömningen, svårigheter att få förtroende hos allmänheten... Verksamheten har omorganiserats flera gånger, ledningar har bytts, utredningar gjorts och åtgärder har vidtagits för att förbättra den interna verksamheten... /men/ de grundläggande problemen finns i stort sett kvar, vilket enligt vår bedömning tyder på att dessa inte enbart går att lösa med interna organisatoriska eller administrativa åtgärder.". (Tydligare styrning av Migrationsverket. Statskontorets rapport 2004:20, s 12).

…och en omfattande åtgärdskatalog

Bland de övriga förslagen finns flera som ligger väl i linje med NTG-asyls rekommendationer, vilka i sin tur bygger på erfarenheter och resultat från projekt inom Equal och Europeiska flyktingfonden i Sverige och andra medlemsstater.  Ett av de många konkreta förslag är inrättande av tjänster för Internationella hälsokommunikatörer, dvs den nya profession som skall fungera som en länk mellan svensk sjukvård och asylsökande och flyktingar/nyanlända i syfte att dels förbättra sjuk- och hälsovårdens prestationer för den aktuella målgruppen, dels underlätta för nyanlända att snabbt hitta till rätt instans inom vården. Konceptet med Internationella hälsokommunikatörer  ingår redan nu i NTG-asyls arbete med att föra vidare goda erfarenheter från tidigare projekt. Förutom ett förbättrat hälsotillstånd för målgruppen torde det finnas stora samhällsekonomiska vinster i en effektivare sjukvård för asylsökande och flyktingar; Landstingens nuvarande kostnader för asylsjukvården överstiger på flera håll det schabloniserade statsbidraget.

Christian Råbergh, christian.rabergh@temaasyl.se