Från Riksdagen: Skriftlig fråga 2006/07:66 från Laila Bjurling (s) till statsminister Fredrik Reinfeldt (m) om Ansvaret för integrationspolitiken

2006-11-06

Skriftlig fråga 2006/07:66 från Laila Bjurling (s) till statsminister Fredrik Reinfeldt (m) om Ansvaret för integrationspolitiken

Fråga från Laila Bjurling (s) (26 oktober)

Den nya regeringen betonar i budgetpropositionen att utöver den första tiden i Sverige behövs ingen särskild politik för invandrare. Arbete och språkkunskaper pekas ut som de bästa vägarna till integration. Jag kan hålla med om att arbete och språkkunskaper är viktiga förutsättningar för att människor ska komma in i samhället och kunna delta på samma villkor som de som redan bor i landet.

Segregation handlar inte bara om dem som är utlandsfödda. I vissa bostadsområden, till och med hela kommuner, bor det uteslutande människor med svenska rötter i många generationer. Skillnader mellan dessa grupper finns också bland annat när det gäller förvärvsfrekvens, erhållande av ekonomiskt bistånd och deltagande i det politiska livet med mera.

Därför är arbetet med att bryta segregationen fortfarande av största vikt. Att avskaffa den myndighet som har samordningsansvaret och den samlade kunskapen utan att regeringen utvärderat konsekvenserna av beslutet verkar äventyrligt. I budgetpropositionen framgår det inte var det samlade ansvaret för integrationspolitiken ska ligga eller hur man tillvaratar all kunskap som myndigheten samlat på sig. Integrationsverket har under åren samlat en unik kunskap och en samlad kompetens som nu riskerar att splittras. Min uppfattning är att Andreas Carlgren har gjort ett bra arbete med att utveckla Integrationsverket. Det måste väl också vara statsministern uppfattning eftersom Andreas Carlgren fått en ny ansvarsfull uppgift i den nya regeringen.

Vilka åtgärder avser statsministern att vidta för att tydliggöra var ansvaret för integrationspolitiken ska ligga?

Svar från Statsrådet Nyamko Sabuni (fp) (1 november)

Laila Bjurling har frågat statsministern vilka åtgärder han avser att vidta för att tydliggöra var ansvaret för integrationspolitiken ska ligga. Frågan har överlämnats till mig.

Det är utmärkt att Laila Bjurling håller med regeringen om vikten av arbete och språkkunskaper. Jag välkomnar också Laila Bjurlings insikt om att utanförskap inte bara handlar om dem som är utlandsfödda. Grunden för regeringens integrationspolitik är att alla som lever i Sverige ska respekteras som individer med samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Det är utanförskapet, inte invandrarskapet, som är utgångspunkten för de insatser för integration som regeringen avser att presentera.

Den generella politiken på alla områden ska utformas efter människors individuella behov, inte deras bakgrund. Säråtgärder för invandrare ska inte behövas efter den första tiden i Sverige. Riksdagen har uttalat denna ambition sedan integrationspolitiken inrättades 1998, men den socialdemokratiska regeringen fullföljde den aldrig. Ansvaret för integrationspolitiken kommer att förtydligas ytterligare genom det nya departement som ska inrättas den 1 januari 2007 med ansvar bland annat för samordning av regeringens arbete på området. Alla departement och alla myndigheter har dock ett ansvar för att genomföra insatser för att bryta utanförskapet inom det egna området.

Regeringen föreslår i budgetpropositionen flera åtgärder för att effektivisera den statliga administrationen. Bland annat avser regeringen att föreslå sammanslagningar av flera myndigheter för att arbetet ska bedrivas effektivare och kraftfullare. Som ett led i detta föreslås att Integrationsverket ska avvecklas. En utredare kommer att göra en särskild verksamhetsanalys av Integrationsverkets nuvarande uppdrag. Analysen som ska bli klar före årsskiftet innefattar frågan om vilka delar av Integrationsverkets uppdrag som bör föras över till andra huvudmän. En utgångspunkt är att det i första hand är ett ansvar för regeringen att leda och samordna myndigheters arbete. Den kunskap som finns samlad på Integrationsverket ska tas till vara och utvecklas. Vilka av Integrationsverkets nuvarande uppdrag som ska överföras till andra huvudmän och organisationen kring detta kommer regeringen att återkomma till.

Källa: www.riksdagen.se